bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Jednostki organizacyjne strona główna 

(1. Ośr. pomocy społ.)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w GniewoszowieAdres :


ul. Lubelska 16


26 – 920 Gniewoszów


tel. (048) 62-15-035 w. 28Kierownik Ośrodka : mgr.inż. Bogdan PrzychodzeńGodziny pracy :


- poniedziałek od godz. 7.30 do godz. 15.30


- wtorek od godz. 7.00 do godz. 15.00


- środa – piątek od godz. 7.30 do godz. 15.30Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie jest jednostką organizacyjna gminy Gniewoszów powołana do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej .


Zadania te w szczególności obejmują :- analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy


społecznej ,


- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń ,


- pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych ,


- pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom służąca wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie , oraz tworzenie warunków służących temu celowi .W ramach swej działalności Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej / tekst jednolity Dz. U. z 1998r nr 64 poz. 414 z póż. zmianami / , oraz zadania wynikające z innych ustaw i zarządzeń na które Ośrodek otrzymuje stosowne środki .Ze względu na żródło finansowania zadanie realizowane prze Ośrodek można podzielić na :


- zadania zlecone - finansowane z budżetu państwa , na które Ośrodek otrzymuje środki


poprzez urząd wojewódzki i do których należą : zasiłki stałe , składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i


zdrowotne


- zadania własne - finansowane z budżetu gminy do których należą : posiłek , schronienie , ubranie , sprawienie pogrzebu , usługi opiekuńcze , pomoc rzeczowa , zasiłki celowe , dodatki mieszkaniowe, zasiłki okresowe.Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo , zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodżcy , zamieszkującym i przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej , jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej .


Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej , jej przedstawiciela ustawowego bądż innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego . Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom , w szczególności z powodu :


1) ubóstwa ,


2) sieroctwa ,


3) bezdomności ,


4) bezrobocia.


5) niepełnosprawności,


6) długotrwałwej lub ciężkiej choroby,


7) przemocy w rodzinie,


8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,


9) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,


10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze,


11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,


12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,


13) alkoholizmu lub narkomanii,


14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,


15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Osoby i rodziny ubiegające się o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej powinny jednocześnie spełniać kryteria :


- kryterium dochodowe osoby lub rodziny ustalone zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej


- kryterium dysfunkcji co najmniej jedna z wymienionych w art. 3 pkt 2 – 15Do ustalenia kryterium dochodowego przyjmuje się dochód netto w wysokości :


- na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł


- dla osoby w rodzinie - 351 zł

Na użytek ustawy przyjmuje się dochód z 1 ha przeliczeniowego w kwocie 207 złPodane wyżej wysokości dochodów podlegają waloryzacji i są ogłaszane przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w „Monitorze Polskim „


W niektórych przypadkach kryterium dochodowe nie ma zastosowania .Rodzaj i rozmiar świadczenia są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy .Formy pomocy świadczone przez Ośrodek :- pomoc materialna – zasiłki / stałe , okresowe , celowe , rodzinne , pielęgnacyjne , składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne .


- pomoc rzeczowa - udzielanie schronienia , posiłku / w tym dożywiania dzieci / ,


niezbędnego ubrania osobom które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić


- usługi opiekuńcze -pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych ludzi


starych , chorych , niepełnosprawnych świadczone w miejscu zamieszkania i obejmujące


opiekę higieniczną , pielęgnację , zapewnienie kontaktów z otoczeniem .


Kompetencją Rady Gminy jest określanie szczegółowych zasad przyznawania tej formy


pomocy i zasad odpłatności za te usługi .
- praca socjalna - poradnictwo specjalistyczne , w szczególności prawne i


psychologiczne , pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw


bytowych oraz utrzymaniu kontaktów z otoczeniem .Świadczenia przyznawane i wypłacane przez Ośrodek :- Zasiłek stały przysługuje:


1) Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;


2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Zasiłek okresowy


         Może być przyznany osobom i rodzinom , jeżeli dochód osoby lub rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego  zgodnie z art. 4 , a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych , w szczególności ze względu na :


- długotrwałą chorobę ,


- niepełnosprawność


- brak możliwości zatrudnienia


- brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie , na której ciążył obowiązek alimentacyjny


- brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego 


Zasiłek celowy


W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej osobie i rodzinie może zostać przyznany zasiłek celowy w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów leków i leczenia , remontu mieszkania , opału i odzieży , pogrzebu . Zasiłek celowy może być przyznany również osobom i rodzinom , które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego , klęski żywiołowej lub ekologicznej . Świadczenie to może być przyznane w formie pieniężnej jak i rzeczowej .


Bezzwrotny specjalny zasiłek okresowy lub celowy


Może być przyznany , w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie nie spełniającej kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust 1.Ośrodek realizuje również inne świadczenia , w tym :- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne


Świadczenie polegające na opłacaniu w określonych sytuacjach składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za określone osoby , jeżeli te osoby nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno – rentowemu z innych tytułów i nie otrzymują emerytury lub renty .


- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne


Świadczenie polegające na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre rodzaje świadczeń z pomocy społecznej stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku .o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. z 1997r Nr 28 poz. 153 z póżn .zm.).


- ustalanie uprawnień i realizacja zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych


Ustalanie uprawnień i wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób , które nie mogą ich nabyć w związku z pracą lub z systemu ubezpieczeń społecznych wypłacane stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 1 grudnie 1994 roku o zasiłkach rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych / Dz.U. z 1998r Nr 102 poz. 651 z póżn. zm. /PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ


Przyznanie świadczeń następuje w drodze decyzji Kierownika Gminnego Ośrodka


Pomocy Społecznej .Świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa nie wymagają


wydania decyzji . Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być


wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego ( rodzinnego ) lub jego


aktualizacji dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy . Wywiad ten przeprowadza


pracownik socjalny Ośrodka .


Wywiad środowiskowy ( rodzinny ) przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej ,


dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc .


W przypadku gdy osoba lub rodzina ubiegająca się o pomoc nie wyrażają zgody na


zbieranie danych osobowych w zakresie ustalonym przepisami ustawy , Kierownik


Ośrodka Pomocy Społecznej może wydać decyzję odmawiającą przyznania pomocy .


Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad może domagać się od osoby lub rodziny


ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym .


Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania


świadczenia .Decyzje w sprawie przyznania pomocy powinny być wydane w ciągu miesiąca od dnia


złożenia wniosku o przyznanie pomocy .Odwołania od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w


Radomiu za pośrednictwem Kierownika GOPS w terminie 14 dni od daty doręczenia


decyzji .Wypłata świadczeń - dnia 20 każdego miesiąca , a jeżeli jest to dzień ustawowo wolny


od pracy to pierwszego dnia roboczego przypadającego po tym terminie .
DODATKI MIESZKANIOWEZasady , tryb przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych , oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. z 2001r Nr 71 poz. 734 z póżn. zm. / , oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych / Dz. U. z 2001 r Nr 156 poz. 1817 / .Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje osobom , które spełniają kryterium dochodowe , kryterium powierzchni użytkowej lokalu , mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu i ponoszącym wydatki związane z jego utrzymaniem .Wysokość dodatku stanowi różnicę między wydatkami ponoszonymi na utrzymanie lokalu , a kwotą dochodu osoby lub rodziny jaka powinna zostać przeznaczona na utrzymanie lokaluWymagane dokumenty :


1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ,


2. Deklaracja o wysokości dochodów w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku


Załączniki :


Dokumenty potwierdzające stan prawny , wielkość powierzchni użytkowej lokalu ,


stan wyposażenia technicznego lokalu , wielkość ponoszonych kosztów .


Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać ponadto


złożenia oświadczenia o stanie majątkowym .Przyznanie dodatku :


Dodatek przyznaje na wniosek osoby uprawnionej wójt gminy w drodze decyzji administracyjnej , która powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku . Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy , licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku .


Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem wójta gminy w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji .Wypłata dodatku mieszkaniowego :


Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny z wyjątkiem ryczałtu na zakup opału , który jest wypłacany do rąk wnioskodawcy / ryczałt taki przysługuje jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania , w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego żródła znajdującego się poza lokalem mieszkalny /


 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2004-02-10 10:25:14 | Data modyfikacji: 2007-05-24 09:02:25.
 Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marek Banaś | Data wprowadzenia: 2004-02-10 10:28:24 | Data modyfikacji: 2007-05-24 09:10:29.

Zobacz:
   (1. Ośr. pomocy społ.)
   (2. Biblioteka publiczna)
   (3. Szkolnictwo publiczne)
Data wprowadzenia: 2004-02-10 10:28:24
Data modyfikacji: 2007-05-24 09:10:29
Autor: Marek Banaś
ObowižEzuje od: 2003-12-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl