bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Emisja obligacji strona główna 

Emisja obligacji
Zaproszenie

do składania ofert na wybór agenta emisji obligacji
wraz ze specyfikacją warunków konkursu.

 

Wójt Gminy Gniewoszów działając na podstawie Uchwały Nr XXXI/223/18 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Gniewoszów.

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej Gminy Gniewoszów – http://gniewoszow.pl/emisja-obligacji/

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu”.

 

Wójt Gminy

/-/Marcin Szymon Gac

 Specyfikacja warunków konkursu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 14:00:35 | Data modyfikacji: 2018-06-29 14:02:21.
Uchwała XXXI.223.2018

w sprawie emisji obligacji

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:33:25.
Uchwała XXXII/240/18

w sprawie wrowadzenia zmian do uchwały nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018 -2024.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Piotr Dela | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:06:47.
Uchwała Ra.52.2018

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:37:45.
Uchwała Ra.151.2018

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:44:13 | Data modyfikacji: 2018-06-29 11:45:59.
Uchwała Ra.227.2018

w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:45:18.
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
 Bilans jednostkowy.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:08:31.
Bilans skonsolidowany jednostki samorządu
terytorialnego
 Bilans skonsolidowany.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:10:17.
Bilnas z wykonania budżetu państwa, jednostki
samorządu terytorialnego
 Bilans wykonania budzetu.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:13:57.
Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 marca roku 2018.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:16:11.
Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 marca roku 2018.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:18:09.
Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:19:27.
Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:20:51.
Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:22:44.
Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od poczatku roku do dnia 31 grudnia roku 2017.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:26:20.
Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia roku 2017

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:27:21.
Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:28:25.
Rb-NDS

sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:29:23.
Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg. stanu na koniec IV kwartału 2017 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-06-29 11:30:26 | Data modyfikacji: 2018-06-29 11:30:54.
Protokół z otwarcia ofert

na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez gminę Gniewoszów.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:30:40.
Data wprowadzenia: 2018-07-25 10:30:40
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl