bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Zaproszenia na sesje strona główna 

Zaproszenia na sesje
Informacja o LIII sesji Rady Gminy

Informujemy o LIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 — 2031
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  3. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych Gminy Gniewoszów
  4. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów
  5. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów
 6. Pytania i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-12-01 18:34:30.
Informacja o LII sesji Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w LII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 31 października 2023 r. (wtorek) o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Gniewoszów w bieżącym roku szkolnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok;
  2. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
  3. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewoszowie;
  4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2025.
 8. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 9. Pytania i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-10-23 17:17:46.
Informacja o LI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o LI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 27 września 2023 r. (środa) o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 — 2031.
  2. w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
  3. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Gniewoszów na prace konserwaorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gniewoszów.
  5. w sprawie wyrażenia zgoda na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym gminy Gniewoszów.
  6. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gniewoszów na lata 2023-2030.
  7. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.
 6. Pytania i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-09-20 07:55:36.
Informacja o L sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w L sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
  3. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
  4. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektyw a na lata 2027-2030”. Dokument znajduje się na stronie:
   Program ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030

   Prognoza oddziaływania na środowisko ”Programu ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030”
 6. Pytania i wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-08-03 09:57:56.
Informacja o XLIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o XLIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 16 czerwca 2023 r. (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2022 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2022 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2022 rok;
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Gniewoszów z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej;
  3. dyskusja
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami w Gminie Gniewoszów na lata 2023-2026".
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gniewoszowie.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-06-07 14:44:37.
Informacja o XLVIII nadzwyczajnej – sesji Rady
Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o XLVIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 19 maja 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031;
  2. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-05-18 14:50:16.
Informacja o XLVII nadzwyczajnej – sesji Rady
Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o XLVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031;
  2. w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok;
  3. w sprawie emisji obligacji;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Gniewoszów.
 7. Zamknięcie obrad
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-04-21 14:55:17.
Informacja o XLVI – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o XLVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się  w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2022r.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIV/261/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023 – 2031
  2. w sprawie zmieniającą uchwałę nr XLIV/262/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 grudzień 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok;
  3. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  4. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023r.
  5. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gniewoszów na lata 2023-2028”
  6. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2023 rok”;
  7. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie
  8. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2023.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-03-13 15:10:16.

Gniewoszów, 23.01.2023r.

Znak sprawy: BRG.0002.1.2023

 

 

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję XLV sesję Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 01 lutego 2023r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Sprawozdanie Wójta za okres miedzy sesjami Rady Gminy.

5. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopnia awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.

6. Podjęcie uchwał:

    a) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu     wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023;

    b) zmieniającą uchwałę nr XLIII/256/22 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 25 listopada 2022 roku w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2023r.

7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady Gminy.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad. 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2023-01-24 13:01:10 | Data modyfikacji: 2023-01-24 13:02:52.
Informacja o XLIV – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o  XLIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  22 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok
  3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031
  4. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok
  5. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2022-2024”;
  6. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewoszów na lata 2022-2028
  7. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2023 r.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-12-14 14:53:16.
Informacja o XLIII – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o  XLIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  25 listopada 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał
  1. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  2. w sprawie obniżenia ceny drewna przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2023 r.
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2023 r.
  4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-11-17 12:02:53.
Informacja o XLII – nadzwyczajnej sesji Rady
Gminy w Gniewoszowie

Informujemy o  XLII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  21 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad
 2. Ustalenie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu
 4. Podjęcie uchwał
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 5. Zamknięcie obrad

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-11-16 15:14:39 | Data modyfikacji: 2022-11-17 12:00:35.
Informacja o XLI – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o  XLI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  28 października 2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Informacja z zakresu działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 5. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
 7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  3. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-10-21 15:22:18.
Informacja o XL – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o XL sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 03 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 5. Zamknięcie obrad
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-09-29 11:34:39.
Informacja o XXXIX – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o  XXXIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  20 września 2022r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2022r.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
  3. w sprawie u uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 7. Pytania i wnioski.
 8. Zamknięcie obrad

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-09-13 14:11:24.
Informacja o XXXVIII nadzwyczajnej sesji rady
Gminy

Informujemy o  XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  20 lipca 2022 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok;
  2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego;
  3. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2022/2023
 6. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-07-18 15:09:18.
Informacja o XXXVII – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o  XXXVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu  15 czerwca 2022r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania .
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2021 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2021 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2021 rok;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2021 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2021r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 11.  Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-06-08 13:07:57.
Informacja o XXXVI – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o  XXXVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 18.05.2022r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Zapoznanie ze stanem bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu na terenie gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-05-10 13:54:32.
Informacja o XXXV nadzwyczajnej sesji rady Gminy

Informujemy o  XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 12.04.2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-04-11 13:50:43.
Informacja o XXXIV – sesji Rady Gminy w
Gniewoszowie

Informujemy o  XXXIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 25.03.2022 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopnia awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszów za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
  4. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2023 r.
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnej na terenie Gminy Gniewoszów.
  6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
  7. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2022 rok.
  8. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2022 r.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

   

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-03-16 14:05:51.
Informacja o XXXIII nadzwyczajnej sesji rady Gminy

Informujemy o  XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 28.01.2022r. (piątek) o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022r. Nr XXXII/215/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  3. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przejęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników na targowisku wiejskim „Mój Rynek” w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.  
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-01-25 14:05:22.
Zaproszenie na XXXII sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30.12.2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
  2. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.
  3. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.
  4. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów
  5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r.
  6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.,
  7. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2022r.
  8. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2022r.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.  
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-23 11:05:23 | Data modyfikacji: 2021-12-23 11:29:00.
Zaproszenie na XXXI sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 01.12.2021r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Informacja uzupełniająca o oświadczeniach majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024.
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
  3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2021r.
  4. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2021r.
  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sieciechów przez Gminę Gniewoszów zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części mieszkańców miejscowości Borek i hurtowej sprzedaży wody Gminie Gniewoszów dla części mieszkańców miejscowości Borek.
  6. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
  7. w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7.  Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:51:26.
Zaproszenie na XXX sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 6. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024.
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
  3. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r.
  4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

   

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-10-22 10:35:54.
Zaproszenie na XXIX sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 28 września 2021r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych w gminie Gniewoszów – podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 oraz przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021r.
 6. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  2. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:56:02.
Zaproszenie na XXVIII nadzwyczajną sesję rady
Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 06 sierpnia 2021r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-08-05 21:15:14.
Zaproszenie na XXVII sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 11 sierpnia 2021r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego, porządku i ładu na terenie gminy Gniewoszów za 2020r.
 5. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach;
  4. w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Sarnów;
  5. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021.
  6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-08-04 14:43:47.
Zaproszenie na XXVI sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 17 czerwca 2021r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2020 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2020 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2020 rok;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2020 rok.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2020 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
  4. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2020r.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z 2020r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-06-09 14:56:10.
Zaproszenie na XXV sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 11 maja 2021r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  3. uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie zadania pn. Dotacja na remont dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszów;
  4. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole;
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
  6. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-05-04 14:02:50.
Zaproszenie na XXIV sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 30 marca 2021r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  2. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021;
  3. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7.  Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:47:55.
Zaproszenie na XXIII sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 25 lutego 2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 6. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy oraz komisji stałych Rady Gminy za 2020r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;
  3. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022r.;
  4. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
  5. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok;
  6. wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości;
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych;
  8. w sprawie rozpatrzenia petycji – listu otwartego „Alarm!Stop zabójczemu GMO – Stop niebezpiecznej szczepionce”.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:45:21.
Zaproszenie na XXII sesję rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XXII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu w dniu 30 grudnia 2020r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie zadania pn. Dotacja na remont dróg powiatowych na terenie gminy Gniewoszów.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/160/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2021r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2021 r.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-12-28 08:01:24.
Zaproszenie na XXI nadzwyczajną sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 17 grudnia 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-12-11 15:02:16.
Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 23 listopada 2020r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjąć stanowiska w sprawie zachowania integralności województwa mazowieckiego.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-11-18 11:19:18.
Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy w
Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIX sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 29 października 2020r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2020r.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 7. Przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
 8. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-10-22 13:19:07.
Zaproszenie na XVIII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu w dniu 27.08.2020r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-08-21 07:58:34.
Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30.06.2020r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2019 rok.
 7. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
 8. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok;
  1. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2019r.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z 2019r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.
 13. Podjęcie uchwały w w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-24 12:21:03.
Zaproszenie na XVI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 18.05.2020r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2019r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na czas oznaczony.
 11. Stanowisko Rady Gminy w sprawie wzoru herbu Gminy Gniewoszów.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-05-11 13:24:17.
Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 17.03.2020r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz bieżąca działalność Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kozienicach.
 5. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 6. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 7. Przedstawienie uchwały nr Ra.54.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gminy gniewoszów, przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XIV/105/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2020r. Nr XIV/106/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustaleni wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2020 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do stowarzyszenia Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-03-10 14:34:20.
Zaproszenie na XIV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2020-2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gniewoszów na rok szkolny 2019/2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji oraz przekazania petycji według właściwości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gniewoszów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów.
 16. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gniewoszów za 2019r.
 17. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Gminy Gniewoszów za 2019r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:37:04.
Zaproszenie na XIII nadzwyczajną sesję Rady
Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-12-12 15:07:02.
Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 20 listopada 2019r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2020r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Gminie Gniewoszów działającego w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie „Senior+” w Gminie Gniewoszów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-11-15 14:46:37.
Zaproszenie na XI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2019r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 5. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych w gminie Gniewoszów- przygotowanie placówek do nowego roku szkolnego.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 7. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr X/79/19 Rady Gminy w Gniewoszowi z dnia 27 września 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-10-23 13:48:00.
Zaproszenie na IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy


Zaproszenie na IX nadzwyczajną sesję Rady Gminy w Gniewoszowie

Zapraszamy do wzięcia udziału w IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 26.07.2019r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-07-23 14:30:51.
Zaproszenie na VIII nadzwyczajną sesję Rady
Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 05.07.2019r. (piątek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gniewoszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gniewoszów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-07-01 13:55:21.
Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018r.
 5. Raport o stanie gminy, w tym:
  1. debata;
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy w Gniewoszowie.
 6. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok, w tym:
  1. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Gniewoszów za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok;
  3. dyskusja;
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2018 rok.
 8. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, w tym:
  1. zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok;
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
  3. dyskusja,
 9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Gniewoszów za 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/21/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Gniewoszowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przeznaczenie nieruchomości gruntowych prawa użytkowania wieczystego do sprzedaży.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminu Gniewoszów”
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” przy ulicy Konopnickiej w Gniewoszowie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-06-11 07:23:35.
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 03 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/42/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-04-01 14:51:52.
Zaproszenie na V sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w V sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 13 marca 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie informacji o  wynikach wyborów uzupełniających oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 4. Przyjęcie protokołu.
 5. Sprawozdanie Wójta gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2019r. Nr III/20/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Gniewoszowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2019 – 2021”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gniewoszów w 2019r.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Oleksów - gminy Gniewoszów w celu przeprowadzenia wybory: sołtysów i rad sołeckich.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr I/3/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy w Gniewoszowie.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-03-06 16:42:36.
Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy za okres między sesjami Rady Gminy.
 4. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów za 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/251/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 06 września 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gniewoszów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminów zwołania zebrań wiejskich mieszkańców gminy Gniewoszów, na których mają być dokonane wybory sołtysów i rad sołeckich.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Gniewoszowie na 2019r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 07:48:28.
Zaproszenie na III sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w III sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2019-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Gniewoszów w Zgromadzeniu Związku Gmin Ziemi Kozienickiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/139/16 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/84/03 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 15 września 2003r. w sprawie statutów określających organizację i zakres działania sołectw znajdujących się na terenie gminy Gniewoszów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Maciej Baran

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-12-13 17:34:07.
Zaproszenie na II sesję Rady Gminy

Zapraszamy do wzięcia udziału w II sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2017/2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018r. Nr XXIX/204/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/214/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wójtowi Gminy Gniewoszów na przekazanie nieodpłatne nieruchomości gruntowej na rzecz Województwa Mazowieckiego.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-11-22 08:17:37.
Zaproszenie na I sesję Rady Gminy

Na podstawie upoważnienia Komisarza Wyborczego z dnia 05 listopada 2018r., znak sprawy: DRD-513/183/26/18 zostałem upoważniony do zorganizowania pierwszej sesji Rady Gminy w Gniewoszowie w kadencji 2018 – 2023, zaproszenia na sesję Radnych wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018r. oraz otwarcia tej sesji.

Wobec powyższego zapraszam na pierwszą sesję Rady Gminy w Gniewoszowie zwołaną postanowieniem Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 05 listopada 2018r. na dzień 19 listopada 2018r. (poniedziałek), o godz. 14.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.

Komisarz Wyborczy w/w postanowieniem ustalił następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przekazanie prowadzenia obrad najstarszemu wiekiem Radnemu.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady.
 6. Zakończenie obrad.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego Joanny Ćwil

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:07:41.
Data wprowadzenia: 2018-11-13 08:07:41
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl