bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Komisje strona główna 

Komisje
KOMISJE RADY
§ 66
Do zadań komisji stałych należy:
 1. opiniowanie uchwał oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie działania komisji ,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Przewodniczącego Rady oraz przez członków komisji,
 4. zgłaszanie Radzie wniosków w sprawach objętych zakresem działania komisji,
 5. badanie terminowości załatwiania przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne skarg i wniosków,
 6. prowadzenie kontroli w zakresie spraw przypisanych komisji,
 7. badanie rzetelności informacji i sprawozdań składanych przez Wójta i gminne jednostki organizacyjne.
§ 67
 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 68
 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto  z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.
§ 69
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, wybrany przez członków danej komisji.
§ 70
 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 71
Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
§ 72
Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.  

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-05-04 10:37:41.

Zobacz:
 Spis Komisji . 
Data wprowadzenia: 2012-05-04 10:37:41
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl