archiwum ofert sprzedaży

``


OGŁOSZENIE

O II PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GNIEWOSZÓWNa podstawie par. 13 i 14 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy (Dz. U. Nr 207 z 22 września 2004r.).


WÓJT GMINY


OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ PODANEJ NIERUCHOMOŚCI.


LP

Nr

działki

Pow.

w m2

Nr KW

Położenie

obręb

geodez.

Przeznaczenie

w planie zagos.

przest. gminy

Wartość

gruntu

w zł.

Wartość

budynków

i bud.

Łączna cena

wywoławcza

całej nieruch.


Wadium

5% ceny

1.

672

1600

44518

Zwola

Tereny bud.

rolniczego

1.600 zł

Gospodarczy-

5.700 zł.

7.300 zł.

365 zł


  1. Przetarg powyższych nieruchomości przeprowadzony zostanie w dniu 2005.04.29 o godz.1100 w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie, pok. nr 14.

  2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli do 2005.04.26 do godz.1100 na konto Urzędu Gminy NBS Puławy Odział Gniewoszów 72 8736 0006 2006 3200 0084 0005

  3. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zostanie zwrócone.

  4. Przetargową cenę nabycia należy dokonać w ter.14 – tu dni od dnia przetargu na konto Urzędu Gminy.

  5. Niedotrzymanie terminu wpłaty ceny nabycia nieruchomości spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg będzie uznany za niebyły.

  6. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

  7. Wójt Gminy w Gniewoszowie zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Gniewoszów dn. 23.04.2005r.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-03-30 08:55:16 | Data modyfikacji: 2005-07-08 08:11:02.
``
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ


Autobusu/Typ: H9—21


Dane pojazdu:
Nr rej.: RAI 033D;
Rok produkcji: 1988;


Przetarg odbędzie się dnia 23.08.2005 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Gniewoszów, 26-920 Gniewoszów, ul. Lubelska 16.

Autobus można oglądać w dniu 18—19 sierpnia 2005 r. w remizie O.S.P. Wysokie Koło, gmina Gniewoszów, przy trasie 738.

Cena wywoławcza 9 000 zł.

DODATKOWE INFORMAJE:
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod
nr tel. 62 15 003 wew. 25 lub osobiście w Urzędzie Gminy Gniewoszów w pok. 14.

Wójt Gminy zaprasza do udziału w przetargu.


Gniewoszów, 04 sierpnia 2005 r.


 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-08-08 09:53:31 | Data modyfikacji: 2006-02-28 09:48:32.
Data wprowadzenia: 2005-08-08 09:53:31
Data modyfikacji: 2006-02-28 09:48:32
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek