wynik naboru

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze inspektora ds. księgowości podatkowej i egzekucji należności w wymiarze 1 etatu

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-09-02 17:18:32.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, spraw wojskowych obrony cywilnej i reagowania kryzysowego.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-08-13 22:35:48.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-08-13 22:33:48.
Informacja o wynikach naboru

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie wybrano na to stanowisko Panią Elżbietę Balcerek.

Kierownik GOPS Gniewoszów
Bogdan Przychodzeń

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-09-17 20:00:56.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-17 19:54:03.
Informacja o wynikach naboru

Gniewoszów, dnia 2 sierpnia 2019r.


Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów


Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego budżetu
oświaty w Urzędzie Gminy Gniewoszów


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego budżetu oświaty do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego nie dopuszczono żadnego kandydata z powodu nie spełnienia wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Komisja Rekrutacyjna postanowiła zakończyć procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w wyniku której nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.


Wójt Gminy Gniewoszów
/-/ Marcin Szymon Gac

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-08-02 15:01:37.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pracy ds. księgowości oświatowej.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-28 18:35:01.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2017-01-12 13:28:42.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 1/2 etatu w Urzędzie Gminy Gniewoszów

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:52:57 | Data modyfikacji: 2017-01-10 08:53:13.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze ds. czynszów, oplat za wodę i kanalizację w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-01-10 08:48:09 | Data modyfikacji: 2017-01-10 08:53:35.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszow.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-09-06 14:32:05.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:37:30.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze ds. księgowania opłat za gospodarwoanie odpadami komunalnymi w Urządzie Gminy Gniewoszów

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2015-12-22 12:33:55.
Informacja o wynikach naboru

na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa, ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji w Urzędzie Gminy Gniewoszów wybrany został Pan Mieczysław Szewczyk zam. Oleksów

Uzasadnienie

Pan Mieczysław Szewczyk ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Lublinie na kierunku rolnictwo w zakresie kształtowania i ochrony środowiska rolniczego. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo łowieckie o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, o ochronie przyrody, prawo ochrony środowiska, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo wodne, o odpadach, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisów BHP.
W ocenie Komisji Rekrutacyjnej kandydat spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz wymagania konieczne do podjęcia pracy pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym ds. rolnictwa, ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji.


Wójt Gminy Gniewoszów
Wiesław Andrzej Pawlonka

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Wiesław Pawlonka | Data wprowadzenia: 2015-06-09 18:39:02 | Data modyfikacji: 2015-06-09 18:41:07.
Informacja
na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Gniewoszów wybrana została Pani Bożena Arażna zam. Sarnów

Uzasadnienie
Pani Bożena Arażna ukończyła studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o podatkach i opłatach lokalnych, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
W ocenie Komisji Rekrutacyjnej kandydatka spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz wymagania konieczne do podjęcia pracy pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku urzędniczym ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych.

Wójt Gminy Gniewoszów
Stefan Marek Banaś
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-12-07 12:51:04 | Data modyfikacji: 2012-12-07 12:51:46.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Gniewoszów

Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Anna Popis zam. Sarnów.

Uzasadnienie
Pani Popis Anna ukończyła studia wyższe magisterskie na Politechnice Radomskiej na Wydziale Ekonomicznym na kierunku ekonomia w zakresie finansów.
Kandydatka dała się poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej, posiadająca biegłą znajomość obsługi komputera oraz łatwość nawiązywania kontaktów z innymi osobami.
Pani Popis Anna posiada 1 rok i 11 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w zakresie księgowości i rachunkowości, w tym blisko rok pracy w administracji samorządowej co zapewni należyte prowadzenie spraw wymaganych zakresem czynności na w/w stanowisku.Wójt Gminy Gniewoszów
Stefan Marek Banaś 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2008-03-06 13:51:23.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko – INFORMATYKA w URZĘDZIE GMINY

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Mikołaj Mizak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybór Pana Mikołaja Mizaka na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy uzasadniam tym, że w/w posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe w zakresie informatyki co zapewni należyte prowadzenie spraw w zakresie informatycznym, rozbudowę istniejącej sieci komputerowej, bieżący nadzór i konserwację sprzętu oraz archiwizację danych w Urzędzie Gminy.
Ponadto Pan Mikołaj Mizak posiada doświadczenie zawodowe w tym zakresie ponieważ jest zatrudniony na stanowisku administratora i opiekuna gimnazjalnej sieci komputerowej.


Wójt Gminy
Stefan Marek Banaś


Gniewoszów,dnia 14.02.2007r.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2007-02-14 11:35:41.
INFORMACJAo przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.


Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy w składzie 4 osób przeprowadziła postępowanie konkursowe w dniu 7 lipca 2006 r. i postanowiła wybrać kandydata na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

Panią Ilonę Lentas
Gniewoszów,dnia 08.07.2006r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-08-08 08:52:01.
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu konkursowym na stanowisko Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy w składzie 5 osób ,przeprowadziła postępowanie konkursowe w dniu 24 lipca 2006 r. i postanowiła:

1.Z uwagi na to,że żadna z dwu ofert nie spałnia wymagań zawartych w ogłoszeniu o konkursie-nie wybrać kandydata.
2.Ogłosić konkurs po raz drugi zmieniając wymogi odnośnie wykształcenia.

Gniewoszów,24.07.2006 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-07-24 12:43:49.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko d/s rolnictwa,ochrony środowiska,
zaopatrzenia wsi w wodę i funduszy strukturalnych
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani SŁYK IZABELA


Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Wybór Pani Izabeli Słyk na stanowisko pracy w Urzędzie Gminy uzasadniam tym, iż wymieniona dała się poznać jako osoba o dużej kulturze osobistej posiadająca biegłą znajomość pracy komputera, łatwość nawiązywania kontaktów z pracownikami i mieszkańcami gminy.
Pani Izabela Słyk posiada wyższe wykształcenie prawnicze i staż
6 -miesięczny w samorządzie gminnym tutejszego Urzędu Gminy co stwarza większą przydatność na stanowisku pracownika samorządowego.
Ukończone studia prawnicze są wykształceniem bardziej uniwersalnym od typowo specjalistycznego pozwalającym sprawniej wykonywać oprócz zadań
głównych zadania dodatkowe z zakresu gospodarki przestrzennej, gospodarki komunalnej w tym gospodarki nieruchomościami i drogownictwa w przypadku koniecznego zastępstwa tychże pracowników. 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-03-21 12:11:07.
Data wprowadzenia: 2006-03-21 12:11:07
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek