Ogłoszenia w związku z prawem dostępu do informacji o środowisku

Postanowienie

Na podstawie art. 113 S 1 i S 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. z 2023 r. poz. 775, zwanej dalej Kpa), po rozpatrzeniu pisma z dnia 15.09.2023r. (data wpływu 18.09.2023 r.) sprawy w przedmiocie sprostowania omyłki pisarskiej i dodanie zapisu w decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji odnawialnego źródła energii — Elektrowni Słonecznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki nr 364 obręb Sarnów, Gmina Gniewoszów, znak: GTK.6730.45.2023, wydanej przez Wójta Gminy Gniewoszów w dniu 06.09.2023 r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-11-06 09:00:11.
Decyzja o warunkach zabudowy

Budowa instalacji źródła energii — Elektrowni Słonecznej o mocy do 7MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu; zlokalizowaną: na terenie części działki nr ewid.364, obręb Samów, Gmina Gniewoszów.

 GTK.6730.45.2023. Decyzja.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-11-06 08:57:07.
Obwieszczenie

w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Gniewoszów o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.10.2019 r. znak: GK.6220.1.2019 dla przedsięwzięcia pn. "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 362, 364 (obręb 0013) w miejscowości Sarnów, Gmina Gniewoszów".

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-10-25 10:19:12.
Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o zebranym materiale dowodowym w toczącym się postępowaniu administracyjnym z wniosku Pana Michała Komosy i Pana Andrzeja Komosy z dnia 24 października 2008r., skierowanego do Starosty Kozienickiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Zwolanki dla potrzeb gospodarstwa rybackiego „Jezioro Ług” m. Sarnów gm. Gniewoszów pow. kozienicki woj. mazowieckie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-08-14 14:17:50.
Postanowienie

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-08-09 10:12:47.
Obwieszczenie

zawiadamiam strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie wniosku inwestora ECOMARX Marcin Kęska, Zarzecze 19, 24-100 Puławy dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewid. nr 774/2, obręb Sarnów, gmina Gniewoszów.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-08-07 07:46:24.
Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów
zawiadamia strony postępowania
zawiadamia społeczeństwo

że w dniu 12 lipca 2023r, została wydana decyzja znak: GK.6220.2.4.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Gniewoszów z możliwością podziału na mniejsze instalacje, o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach: 95, 96, 245, 224, 103, 104, 113, 114/2 oraz 135/2, w obrębie Markowola- Kolonia, gmina Gniewoszów, pow. kozienicki, woj. mazowieckie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-07-18 09:08:40.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Gniewoszów z możliwością podziału na mniejsze instalacje, o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach: 95, 96, 245, 224, 103, 104, 113, 114/2 oraz 135/2, w obrębie Markowola- Kolonia, gmina Gniewoszów, POW, kozienicki, woj. mazowieckie".

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-07-17 15:28:07.
Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów
zawiadamia strony postępowania


o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Gniewoszów z możliwością podziału na mniejsze instalacje, o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach: 95, 96, 245, 224, 103, 104, 113, 114/2 oraz 135/2, w obrębie Markowola-Kolonia, gmina Gniewoszów, pow. kozienicki, woj. mazowieckie" oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań ww. sprawie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-06-20 10:58:16.
Postanowienie

orzekam
sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 3 1.05.2023 r. znak GK. 6220. I .10.2023 w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Boguszówka, gmina Gniewoszów w ten sposób, iż na stronie pierwszej w wersie 9 od góry niniejszej decyzji:
w miejsce: „inwestora VOLT POLSKA Sp. z o.o., ul. Mokotowska 52A/10, 00-543 Warszawa”,
wpisuje się: „inwestora VOLTA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mokotowska 52A/10, 00-543 Warszawa”.

 Pełna treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 14:59:36.
Obwieszczenie

dotyczące przedłużenia terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewid. nr 774/2, obręb Sarnów, gmina Gniewoszów.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 14:57:20.
Obwieszczenie

zawiadamiam, że w dniu 07.06.2023 r. zostało wydane przez Wójta Gminy Gniewoszów postanowienie, znak: GK.6220.1.12PSO.2023 0 sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30 maja 2023 r., znak: GK.6220.I.IO.2023 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Boguszówka, gmina Gniewoszów, pow. kozienicki o mocy do ok. 8,5 MW na działce ew. nr 93.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-06-09 14:55:10.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie Boguszówka, gmina Gniewoszów, powiat kozienicki", zlokalizowanej na dz. ew. nr 93.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-06-02 14:40:27 | Data modyfikacji: 2023-06-02 14:40:55.
Obwieszczenie

Wójt Gminy Gniewoszów, zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 30 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: GK.6220.I.IO.2023 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,Budowa Famy Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie Boguszówka, gmina Gniewoszów, powiat kozienicki” zlokalizowanej na dz. ew. nr 93.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-06-02 14:37:17.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Gniewoszów z możliwością podziału na mniejsze instalacje, o łącznej mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na działkach: 95, 96, 245, 224, 103, 104, 113, 114/2 oraz 135/2 w obrębie Kolonia Markowola, gmina Gniewoszów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-05-24 09:56:33.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie Boguszówka, gmina Gniewoszów, powiat kozienicki”, zlokalizowanej na dz. ew. nr 93, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań ww. sprawie.

 Tresć obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-05-05 14:17:56.
Obwieszczenie

w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Boguszówka, gmina Gniewoszów, powiat kozienicki" dz. ewidencyjne nr 93.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-04-20 14:57:28.
Obwieszczenie

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu


"Programu ochrony środowiska dla gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030"


wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Program ochrony środowiska

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-04-04 14:26:06.
Obwieszczenie

w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza od przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewid. nr 774/2, obręb Sarnów, gmina Gniewoszów.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-03-22 13:39:55.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w obrębie Boguszówka, gmina Gniewoszów, powiat kozienicki", zlokalizowanej na dz. ew. 93

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-02-28 13:44:48.
Obwieszczenie

w sprawie wniesionego odwołania od decyzji Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30.12.2022 znak GK.6220.3.6.2022 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 364 (obręb 0013) w ob. ew. Sarnów, Gmina Gniewoszów (proj. Sarnów 1)"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-30 23:53:00.
Decyzja

o warunkach zabudowy dla inwestycji "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu zlokalizowaną na terenie części działek o nr ewid. 33, 34, obręb Sarnów, Gmina Gniewoszów.

 Treść decycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-16 20:06:02.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji składającej się z kruszarki i przesiewacza do przetwarzania odpadów budowlanych na działce ewidencyjnej nr 774/2. obręb Sarnów, gmina Gniewoszów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2023-01-10 21:12:37.
Obwieszczenie

dotyczące środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 364 (obręb 0013) w ob. ew. Sarnów, Gmina Gniewoszów (proj. Sarnów I)

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-04 15:06:46.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce n nr ew. 364 (obręb 0013) w ob.ew. Sarnów, Gmina Gniewoszów (proj. Sarnów I)"


 

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2023-01-04 15:03:37.
Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o legalizacji ziemnego stawu rybnego o powierzchni 1,70 ha położonego na części działek o nr ewid. 108, 190/1, 109/2, 110, 111, 112, 113, 114, obręb Sarnów, gm. Gniewoszów, pow. kozienicki, woj. mazowieckie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-12-30 14:03:46.
Obwieszczenie

o braku potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewoszów na lata 2022-2028"

 Tresć obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-12-09 14:20:00.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 364 (obręb 0013) w ob. ew. Sarnów, Gmina Gniewoszów (proj. Sarnów I)", oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań ww. sprawie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-12-08 12:20:56.
Obwieszczenie

w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ew. 364 (obręb 0013) w ob. ew. Sarnów, Gmina Gniewoszów (proj. Sarnów I)".

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2022-11-10 15:21:27.
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ew. 364 (obręb 0013) w ob. ew. Sarnów, Gmina Gniewoszów (proj. Sarnów 1)"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-09-15 15:15:32.
Zawiadomienie

o wniesieniu odwołania w sprawie uchylania decyzji z dnia 9 października 2020 r. znak: GK.6220.1.2019 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działce ew. 362, 364 (obręb 0013) w miejscowości Sarnów

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-04-22 14:48:09.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, położonej w miejscowości Sarnów", zlokalizowanej na dz. ew. nr 891 obręb 0013 Sarnów.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:20:17.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji znak: GK.6220.2.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, położonej w miejscowości Sarnów, zlokalizowanej na dz. ew. nr 891."

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-04-06 13:16:30.
Obwieszczenie

informujące, iż została wydana decyzja o odmowie uchylenia decyzji Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 09 października 2020r. znak GK.6220.1.2019 wydanej dla Elektrowni PV 32 Sp.z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa dla przedsięwzięcia polegającej na "Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 362, 364 (obręb 0013) w miejscowości Samów gm. Gniewoszów."

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-30 12:56:53.
Decyzja

w sprawie


uchylenia decyzji z dnia 09 październik 2020r. Znak: 6220.1.2019 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 362, 364 (obręb 0013) w miejscowości Sarnów gm. Gniewoszów.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-30 12:52:26.
Obwieszczenie

informujące o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej w miejscowości Sarnów"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:40:09.
Obwieszczenie

informujące, że w dniu 08 marca 2022 r. została wydana decyzja znak GK.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego nieobjętego własnością górniczą bez użycia środków strzałowych na obszarze nieprzekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 metrów sześciennych w miejscowości Oleksów, gmina Gniewoszów na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 449, 450"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:23:05.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kruszywa naturalnego nieobjętego własnością górniczą bez użycia środków strzałowych na obszarze nieprzekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 metrów sześciennych w miejscowości Oleksów, gmina Gniewoszów na części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 449, 450"

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-08 14:18:42.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji znak GK.6220.1.2022 z dnia 04.03.2022 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie odcinka drogi gminnej relacji Sarnów - Wólka Bachańska od km 0+000 do km 1+562, dz nr ewid. 16 obręb Sarnów, dz. nr ewid.533 obręb Wólka Bachańska"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-06 13:23:13.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej relacji Sarnów - Wólka Bachańska od km 0+000 do km 1+562, dz nr ewid. 16 obręb Sarnów, dz. nr ewid.533 obręb Wólka Bachańska"

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-03-06 13:19:52.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie odcinak srogi gminnej relacji Sarnów-Wólka Bachańska od km 0+000 do 1+562, dz.  nr ewid. 16 obręb Sarnów, dz nr ewid. 533 obręb Wólka Bachańska", oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszeń żądań ww. sprawie.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-09 21:41:52.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, położonej w miejscowości Sarnów", zlokalizowanej na dz. ew. nr 891 obręb 0012 Samów.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-07 14:50:45.
Obwieszczenie

Zawiadamiam o zakończonym postępowaniu


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego nieobjętego własnością górniczą bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000m3 w miejscowości Oleksów, gm. Gniewoszów na części działek oznaczonych numerami ew. 449, 450 - inwestor Zbigniew Sekuła - przedsiębiorstwo transportowo sprzętowe, Ponikwa 59, 26-930 Garbatka Letnisko.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-02-04 17:54:34.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn "Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 33, 34 w obrębie Sarnów, gmina Gniewoszów"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-02-02 14:25:08.
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie odcinka drogi gminnej relacji Sarnów-Wólka Bachańska od km 0+000 do km 1+562, dz. nr ewid. 16 obręb Sarnów, dz. nr ewid. 533 obręb Wólka Bachańska"

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-01-19 11:57:09.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 13:20:07.
Obiewszczenie

o zakończeniu postępowanie dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 33, 34 w obrębie Sarnów, gmina Gniewoszów"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 13:16:41.
Postanowienie

w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 362, 364 w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-12-20 13:42:15.
Obwieszczenie

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-08 15:19:23.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny.

 Pełna treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-08 15:17:55.
Obwieszczenie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zamiarze, przystąpieniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zarządzeń zmieniających.

 Pełna treść obwieszczzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-11-30 14:34:51.
Obwieszczenie

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 33, 34 w obrębie Sarnów, gmina Gniewoszów.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-11-24 14:32:21.
Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne.

 Pełna treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-10-26 14:42:37.
Zawiadomienie

o czynnościach opisu stanu nieruchomości.


Działając w imieniu i na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie, na mocy:


a. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 100/SPEC/2020 z dnia 22.09.2020 o lokalizacji budowy gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa DN 1000 relacji Gustorzyn – Wronów, ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów oraz


b. decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/SAAB/2021 z dnia 18.06.2021 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę zawiadamiamy, że zostanie sporządzony protokół z opisu nieruchomości w terminie zgodnie z załączonym dokumentem


 

 Pełna treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-10-06 11:51:26.
Postanowienie

w sprawie sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-09-05 22:06:52.
Obwieszczenie

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu kruszywa naturalnego nieobjętego własnością górniczą bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20 000 m3 w miejscowości Oleksów, gm. Gniewoszów na części działek oznaczonych numerami ew. 449, 450.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-08-27 17:06:06.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji znak GK.6220.4.2021 z dnia 16.07.2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr ew.: 5 obręb Wólka Bachańska (woj. mazowieckie, gm. Gniewoszów) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Izabela Kierasińska | Data wprowadzenia: 2021-07-23 21:39:07.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. I i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkl 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust.l, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 202lr. poz. 247 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś), § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm., zwanej dalej Kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.04.2021 r. (data wpływu 14.04.2021 r.) firmy MQ Energy Sp. z o.o. ul. Browarowa 21. 43-100 Tychy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr ewidencyjnym 5, obręb Wólka Bachańska, gm. Gniewoszów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-23 21:36:27.
Postanowienie

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej Kpa), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.06.2021r. (data wpływu 23.06.2021 r.) Standard Power Developmen Sp.zo.o. Sp.k. ul. Jana Dckerta 18, 30-703 Kraków w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Decyzji Wójta Gminy Gniewoszów z dnia I7.09.2020r. znak: GK.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 53/2 w miejscowości Boguszówka"

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-23 21:24:10.
Obwieszczenie

Na podstawie art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie lasu (bór mieszany świeży o pow. 0,20 ha) na użytek rolny.

 WOOS-II.420.8.2021.AP.6.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:49:42.
Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Pana Pawła Wójcika, który wpłynął 2 lutego 2021 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie lasu (bór mieszany świeży o pow. 0,20 ha) na użytek rolny. Uzupełnienia ww. wniosku wpłynęły w dniach 9 kwietnia 2021 r., 8 czerwca 2021 r., 30 czerwca 2021 r.

 WOOS-II.420.8.2021.AP.4.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-07-07 10:48:18.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji znak GK.6220.3.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Sarnów do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości", na działkach o nr ew.: 494, 495 w obrębie Sarnów.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:17:40.
Decyzja z charakterystyką przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Sarnów do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości".

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-21 13:13:17.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr. ew.: 5 obręb Wólka Bachańska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-06-11 14:55:09 | Data modyfikacji: 2021-06-11 14:55:54.
Obwieszczenie

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Sarnów do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości".

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-05-26 17:08:26.
Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW realizowanych w granicach południowej części działki o nr ewidencyjnym 4, obręb Wólka Bachańska, gm. Gniewoszów wraz z niezbędną infrastrukturą, placem manewrowym i przyłączem

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-04-21 12:36:41.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 2, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:40:40.
Obwieszczenie

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeb przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 1, o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-31 12:39:07 | Data modyfikacji: 2021-03-31 12:39:37.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:33:40.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:31:40.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych SARNÓW dla 1,0 MW każda do łącznej mocy do 12 MW, zlokalizowanych w miejscowości Sarnów, gm. Gniewoszów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowaniu w całości.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-03-23 14:26:45.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 2, o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 1020, obręb 0013 Sarnów, gmina Gniewoszów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-10 18:57:46.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Sarnów 1, o mocy do 1,0 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na działce nr 911, obręb 0013 Sarnów, gmina Gniewoszów

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-02-10 18:56:11.
Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-11-10 23:07:40.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:46:37.
Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji stwierdzajacej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 362, 364 w miejscowości Sarnów, Gmina Gniewoszów".

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-10-12 14:44:53.
Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie twierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:35:46.
Zawiadomienie

o zakończeniu postepowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-09-23 14:40:34.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść decyzji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-09-21 14:37:54.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-09-10 14:55:00.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia" Budowa dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid 53/2 w miejscowości Boguszówka"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-25 11:57:09.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-18 11:41:26.
Zawiadomienie

o zakończeniu postępowania administracyjnego.

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-10 14:19:46.
Postanowienie

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 738.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:21:02.
Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Treść dezycji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-01-21 13:03:29.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 738 w m. Regów Nowy i Wysokie Koło na odcinku od km 14+120 do km 15+972,12"

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-10-26 15:39:25.
Obwieszczenie

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Wójt Gminy Gniewoszów informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: Program ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025.


Treść Obwieszczenia


Opinia sanitarna


Uzgodnienie - Program ochrony środowiska

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-11-20 16:12:33 | Data modyfikacji: 2017-11-21 10:32:14.
zawiadomienie o wszczęciu postepowania
administracyjnego

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o wszcęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia :Budowa sieci kanalizacji sanitranej  podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłaczami w miejscowości Regów Stary oraz rozubudowy kanalizacji w miejscoowści Borek "Fort" gmina Gniewoszów. 

 treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2015-07-08 14:05:33 | Data modyfikacji: 2015-07-08 14:10:52.
Obwieszczenia Wójta Gminy Gniewoszów o
opracowywaniu projektu programu ochrony
środowiska i Prognozy oddziaływania na
środowisko dla Gminy Gniewoszów.
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-08-19 12:30:16.
Data wprowadzenia: 2013-08-19 12:30:16
ObowižEzuje od: 2013-08-19
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak