archiwum ogłoszeń

Nabór na stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ogłasza nabór na wolne od 1 grudnia 2019r. stanowisko pracy Kierownika ośrodka wsparcia Klub „Senior+” 1/2 etatu

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:49:34 | Data modyfikacji: 2021-07-16 11:34:10.
Nabór na stanowisko pracy

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów

OGŁASZA NABÓR
na wolne od 31 października 2019r. stanowisko pracy Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-08-13 14:22:28 | Data modyfikacji: 2021-07-16 11:34:50.
Nabór na stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-08-01 22:31:32 | Data modyfikacji: 2021-07-16 11:35:20.
Nabór na stanowisko pracy

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne od 29 sierpnia 2019 r. stanowisko pracy ds. księgowości oświatowej

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-07-12 19:07:40 | Data modyfikacji: 2021-07-16 11:36:02.
Kwestionariusz osobowy

dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Pobierz kwestionariusz

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-04 15:54:15 | Data modyfikacji: 2021-07-16 11:36:35.
Nabór na stanowisko pracy.

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne od 30 października 2017r. stanowisko pracy ds. księgowości oświatowej

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-04 15:52:31 | Data modyfikacji: 2017-09-28 18:36:50.
Nabór na stanowisko pracy

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy
podinspektor ds. czynszów, opłat za wodę i kanalizację
1 etat

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-15 21:12:28 | Data modyfikacji: 2017-09-04 15:57:03.
Nabór na wolne stanowisko pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
1/2 etatu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bogdan Przychodzeń | Data wprowadzenia: 2016-12-15 11:18:36 | Data modyfikacji: 2017-09-04 15:57:35.
Nabór na stanowisko pracy.

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne od 2 stycznia 2017r. stanowisko pracy
Inspektor ds. księgowości budżetowej
1/2 etatu

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2016-12-09 17:32:28 | Data modyfikacji: 2017-09-04 15:57:56.
Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie ogłasza nabór na stanowisko kucharza w stołówce ZSP Gniewoszów.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-09-13 13:41:43 | Data modyfikacji: 2016-12-09 17:47:03.
Nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gniewoszowie ogłasza nabór na zorganizowanie stażu.

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:48:07 | Data modyfikacji: 2016-12-09 17:46:38.
Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza nabór na zorganizowanie stażu dla 1 osoby bezrobotnej w Urzędzie Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-09-01 14:45:32 | Data modyfikacji: 2016-12-09 17:46:15.
Nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewoszowie ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-08-27 08:51:48 | Data modyfikacji: 2016-12-09 17:45:42.
Nabór na wolne stanowisko pracy.

Urząd Gminy w Gniewoszowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor ds. obsługi sekretariatu

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-11-28 14:50:07 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:28:06.
Nabór na wolne stanowisko pracy.

Urząd Gminy w Gniewoszowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor ds. księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-11-28 14:42:05 | Data modyfikacji: 2016-04-26 12:27:47.
Nabór na wolne stanowisko pracy.

Urząd Gminy w Gniewoszowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska, zaopatrzenia wsi w wodę i
kanalizacji

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-05-11 15:06:55 | Data modyfikacji: 2015-11-28 14:43:25.
Urząd Gminy w Gniewoszowie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE OD DNIA 22 STYCZNIA 2013r. STANOWISKO PRACY ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

 

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-11-13 15:33:09 | Data modyfikacji: 2015-11-28 14:47:12.

Gmina Gniewoszów w ramach projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych ogłasza otwarty nabór do pracy w projekcie do prowadzenia godzin pozalekcyjnych w klasach IV-VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gniewoszów.

 Pełna treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:14:48 | Data modyfikacji: 2015-11-28 14:47:51.
 Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-10-07 10:45:09 | Data modyfikacji: 2015-11-28 14:48:12.
``
Gniewoszów, dnia 18 stycznia 2008r.


Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ds. księgowości budżetowej


1.Wymagania niezbędne:
1)obywatelstwo polskie
2)ukończony 18 rok życia
3)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
4)posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
5)wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie ekonomii)
6)ogólny staż pracy minimum 1 rok w tym co najmniej 6 miesięcy w administracji samorządowej
7)niekaralność za przestępstwo umyślne
8)nieposzlakowana opinia
9)biegła znajomość obsługi komputera

2. Wymagania dodatkowe:
1)dyspozycyjność
2)łatwość nawiązywania kontaktów
3)znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych

3. Zakres wykonywanych zadań:
1)Kompletowanie dokumentów budżetowych do księgowania, sprawdzanie i rozpisywanie wyciągów bankowych
2)Sprawdzanie rachunków pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym wg klasyfikacji budżetowej i przedkładanie Skarbnikowi Gminy do zatwierdzenia
3)Prowadzenie analityki do konta 310
4)Rozliczanie intendentek z zaliczek pobranych na zakup żywności, sprawdzanie rachunków pod względem rachunkowym
5)Rozliczanie kosztów żywienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gniewoszowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole
6)Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia o wartości do 100zł.
7)Zastępstwo inspektora ds. płac w UG

4. Wymagane dokumenty:
1)List motywacyjny
2)Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej
3)Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem
4)Świadectwa pracy lub zaświadczenia z wymaganego okresu zatrudnienia lub kserokopie wymienionych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem
5)Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do pracy
6)Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie poświadczona za zgodność z oryginałem
7)Oryginał kwestionariusza osobowego
8)Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
9)Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
10)Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001r., Nr 142, poz. 159 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pokój Nr 11 w godzinach pracy urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gniewoszów ul. Lubelska 16 26-920 Gniewoszów z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 4 lutego 2008r.
Decyduje data wpływu do Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gniewoszowie www.bip.gniewoszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

Z kandydatami spełniającymi w/w wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni.

Jednocześnie informuję, że kandydat , który spełni warunki formalne i zostanie wybrany na w/w stanowisko zostanie zatrudniony na okres próbny 3 m-ce, a następnie po ocenie przydatności na czas nieokreślony.

Wójt Gminy Gniewoszów
Stefan Marek Banaś
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2008-01-18 12:18:59 | Data modyfikacji: 2011-10-07 10:46:08.

Gniewoszów,dnia 19.01.2007r.


Urząd Gminy w Gniewoszowie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


1.Wymagania niezbędne:


1) obywatelstwo polskie


2) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku


3) wykształcenie wyższe, kierunek: informatyka


4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie


5) nieposzlakowana opinia


6) biegła znajomość systemów operacyjnych:Windows 95,98,ME,XP, Linux


7) znajomość zagadnień związanych z bazami danych


8) biegła znajomość sprzętu komputerowego: naprawy ,rozbudowy,konfiguracji,instalacji oprogramowania,


9) biegła znajomość pracy w sieci : budowa i rozbudowa,konfiguracja,zabezpieczenia,


10) biegła znajomość programów biurowych: pakietu MS Office(Word,Excel,Power Point Publisher, Outlook),Open Office


11) biegła znajomość programów graficznych: Corel Draw,Corel Photo Paint, Adobe Photoshop


12) biegła znajomość zagadnień związanych z Internetem:tworzeniem stron internetowych


13) administrowanie domeną internetową i pocztą elektroniczną


14) znajomość programu Płatnik, Kadrowo-Płacowego,Finansowo-księgowego”FIX” i BESTIA,Podatkowego -KALI, MASTER, PODATEK, pomocy społecznej -HELIOS i AMAZIS , rozliczeń za wodę - WODA


15) znajomość zagadnień związanych z realizacją:Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm),Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr.100,poz. 1024) Ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.Nr 64,poz. 565) Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U.Nr 112,poz.1198) ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001r. (Dz.U.Nr 130,poz.1450) 16) znajomość zagadnień dotyczących podpisu elektronicznego,


16) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie dokumentacji technicznej, 17) znajomość zasad licencjonowania i zarządzania oprogramowaniem


2.Wymagania dodatkowe:


1) ogólna znajomość podstaw wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej


2) ogólna znajomość podstaw wiedzy z zakresu funkcjonowania Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego oraz urzędu gminy – jednostki organizacyjnej realizującej zadania gminy,


3) dyspozycyjność,


4) umiejętność pracy w zespole


5) umiejętność dobrej organizacji pracy


6) prawo jazdy kat B 3.


Zakres wykonywanych zadań:


1) bieżący nadzór nad pracą serwerów i stacji roboczych pracujących w urzędzie, konserwacja i aktualizacja systemu,nadzór nad archiwizacją danych


2) dopasowywanie systemu informatycznego do wymagań użytkowników, instalacja i reinstalacja oprogramowań, zmiana konfiguracji sprzętu, drobne naprawy,


3) analiza stanu aktualnego: przedstawianie wniosków nt. zwiększenia wydajności systemu informatycznego


4) optymalizacja wykorzystania oprogramowania pod kątem wymagań urzędu zarządzanie bazami danych,


5) rozbudowa istniejącej sieci komputerowej,


6) szkolenia pracowników urzędu dotyczące eksploatacji systemów informatycznych, oprogramowania i bezpieczeństwa informacji


7) zarządzanie zasobami internetowymi urzędu: domenami, witrynami,bazami danych pocztą elektroniczną,


8) nadzór nad legalnością oprogramowania użytkowanego w urzędzie,


9) czuwanie nad budową i aktualizacją biuletynu informacji publicznej,


10) ochrona danych osobowych w systemach informatycznych,


11) wdrażanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów


4. Wymagane dokumenty


1)list motywacyjny


2)życiorys (CV)


3)kserokopie świadectw pracy - potwierdzone za zgodność z oryginałem


4)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie – potwierdzone za za zgodność z oryginałem


5)oryginał kwestionariusza osobowego


6)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 11 lub pocztą na adres Urzędu Gminy 26-920 Gniewoszów ul. Lubelska 16 z dopiskiem na kopercie “ Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w terminie do dnia 08 lutego 2007r. Decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (bip.gniewoszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne :


list motywacyjny,


szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Z 2001r. Nr 142,poz. 1593 z późn.zm).


Z kandydatami spełniającymi w/w wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni. Jednocześnie informuję, że kandydat , który spełni warunki formalne i zostanie wybrany na w/w stanowisko zostanie zatrudniony na okres próbny 3 m-ce, a następnie po ocenie przydatności na czas nieokreślony.


Wójt Gminy Stefan Marek Banaś

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-01-24 12:53:46 | Data modyfikacji: 2007-05-31 08:34:49.
``
Ogłoszenie o konkursie.

Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów
ul. M. Konopnickiej 19

1.Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące wymagania:
ukończyły studia wyższe kierunek humanistyczno-pedagogiczny i spełniają wymogi kwalifikacyjne ( staż pracy ) określony w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzenia tych kwalifikacji
(Dz.U.Nr. 41,poz. 419)
2.Ponadto wybrany kandydat podpisze zobowiązanie, że w ciągu
18 m-cy od zatrudnienia ukończy studia podyplomowe w zakresie
bibliotekarskim.
3.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją
funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w
szczególności informację o stażu pracy

3/ kwestionariusz osobowy

4/ dyplom ukończenia studiów wyższych i dokumenty potwierdzające
posiadanie wymaganego stażu pracy

5/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

6/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione
umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

7/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem popełnienia
funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi o których mowa w art.147 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych
( Dz.U.Nr. 15,poz. 148 z późn. Zm )

8/ oświadczenie,że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych
( Dz.U z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z późn.zm )w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika biblioteki

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs w Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów w terminie do 04 sierpnia 2006r.
na adres: Urząd Gminy w Gniewoszowie ul. Lubelska 16 – Sekretariat Wójta Gminy – pokój Nr 11Przeprowadzenie postępowania konkursowego przez komisję odbędzie się
w dniu 07 sierpnia 2006r. o godz 10.00.

W związku z powyższym zapraszamy osoby które złożyły oferty na
rozmowę w dniu 07 sierpnia 2006r. o godz.10.30.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-07-24 12:31:07 | Data modyfikacji: 2007-01-24 12:48:47.
``
Gniewoszów,dnia 08.02.2006r.Urząd Gminy w Gniewoszowie

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

d/s rolnictwa,ochrony środowiska,zaopatrzenia wsi w wodę i Funduszy Strukturalnych


1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie
2) ukończony 18 rok życia i pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni
praw publicznych
3) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
4) wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek: rolnictwo, ochrona środowiska lub prawo
5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
6) doświadczenia z zakresu pracy w rolnictwie, staż co najmniej 3 lata
7) nieposzlakowana opinia

2.Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B
2) znajomość pracy komputera
3) dyspozycyjność
4) łatwość nawiązywania kontaktów
5) staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej
6) znajomość ustawy - samorządowej
- ochrony środowiska i ochrony przyrody
- ochrony gruntów rolnych i leśnych
- kodeksu postępowania administracyjnego


3.Zakres wykonywanych zadań

1) W zakresie rolnictwa zadania Gminy wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995r,
o ochronie gruntów rolnych i leśnych( Dz.U z 2004 Nr 121, poz.1266 z późn.zm)

2)W zakresie spraw p.powodziowych kompetencje gminy wynikające z
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr.115,poz. 1229 z późn.zm)

3)W zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody kompetencje gminy wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92,poz. 880) oraz z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr. 62 poz. 627 z późn.zm)

4)W zakresie zagospodarowania wspólnot gruntowych – kompetencje gminy wynikające z Ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz.U. Nr 28,poz. 169 z późn.zm)

5)W zakresie gospodarki łowieckiej czynności wynikające z ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tj. Dz.U. z 2002 Nr 42, poz. 372 z późn. zm)

6)Pozyskiwanie dotacji i funduszy dla gminy.

7)W zakresie zaopatrzenia wsi w wodę
- nadzór nad eksploatacją wodociągu i hydroforni
- prowadzenie spraw związanych z inwestycjami wodociągowymi i
kanalizacją gminy

8)Organizowanie gminnych imprez kulturalnych


4.Wymagane dokumenty

1)list motywacyjny
2)życiorys (CV)
3)kserokopie świadectw pracy - potwierdzone za zgodność z oryginałem
4)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie – potwierdzone za
za zgodność z oryginałem
5)oryginał kwestionariusza osobowego
6)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
w tym referencje z dotychczasowych zakładów pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 11 lub pocztą na adres Urzędu Gminy 26-920 Gniewoszów ul. Lubelska 16 z dopiskiem na kopercie “ Dotyczy naboru na stanowisko d/s rolnictwa,ochrony środowiska i zaopatrzenia wsi w wodę i funduszy strukturalnych” w terminie do dnia 27 lutego 2006r.
Decyduje data wpływu do Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP (bip.gniewoszow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn.zm) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Z 2001r. Nr 142,poz. 1593 z późn.zm).

Z kandydatami spełniającymi w/w wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni.

Jednocześnie informuję, że kandydat , który spełni warunki formalne i zostanie wybrany na w/w stanowisko zostanie zatrudniony na okres próbny 3 m-ce, a następnie po ocenie przydatności na czas nieokreślony.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-02-09 08:45:57 | Data modyfikacji: 2006-07-24 12:48:50.
Data wprowadzenia: 2006-02-09 08:45:57
Data modyfikacji: 2006-07-24 12:48:50
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek