Informacje

 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-09-16 12:09:48.
 Postanowienie - oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 738.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2011-09-16 12:08:41.
 Infomacja w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-12-29 09:45:37.
 Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-12-29 09:47:21.
  Załącznik ZN-1/A do deklaracji na podatek od nieruchomosci na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-01-05 09:42:11 | Data modyfikacji: 2010-01-05 09:48:24.
  Załącznik ZN-1/B do deklaracji na podatek od nieruchomosci na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-01-05 09:47:39 | Data modyfikacji: 2010-01-05 09:48:36.
 Informacja w sprawie podatku rolnego na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-12-29 09:49:15 | Data modyfikacji: 2010-01-05 09:49:18.
 Deklaracja na podatek rolny na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-12-29 09:56:10 | Data modyfikacji: 2010-01-05 09:49:49.
 Załącznik ZR-1/A do deklaracji na podatek rolny na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:29:10.
 Załącznik ZR-1/Bdo deklaracji na podatek rolny na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:29:59.
 Informacja w sprawie podatku leśnego na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-12-29 09:57:03 | Data modyfikacji: 2010-01-05 09:51:36.
 Deklaracja na podatek leśny na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-12-29 09:57:51 | Data modyfikacji: 2010-01-05 09:57:46.
 Załącznik ZL-1/A do deklaracji na podatek leśny na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:31:34 | Data modyfikacji: 2010-01-12 09:34:49.
 Załącznik ZL-1/B do deklaracji na podatek leśny na rok 2010

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-01-12 09:33:44.

REFERAT FINANSOWY

1/ Odroczenie terminu płatności podatku

2/ Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

3/ Rozłożenie na raty zapłaty podatku

4/ Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

5/ Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

6/ Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

7/ Ulga żołnierska w podatku rolnym

8/ Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

9/ Zaświadczenie uprawniające podatnika podatku rolnego do otrzymania bonów paliwowych

10/ Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowyKarty informacyjne

1 Dot: Odroczenie terminu płatności podatku

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Gniewoszowie

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel. /0-48/ 621-50-03 wew. 23

Komórka odpowiedzialna: Referat Finasowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Załączniki:

- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu , za pośrednictwem Wójta Gminy w Gniewoszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy


2 Sprawa: Odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Gniewoszowie

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew. 23

Komórka odpowiedzialna: Referat Finasowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o odroczenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Załączniki:

- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy w Gniewoszowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularza wniosku nie jest obowiązkowy.


3 Sprawa : Rozłożenie na raty zapłaty podatku

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy w Gniewoszowie

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew.23


Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o rozłożenie na raty

Załączniki :

- należy załączyć podsiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy


4 Sprawa: Rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wiejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów ,

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew. 23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokementy: Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

Załączniki:

- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku

Termin załatwienia sprawy : Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem

Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy .


5 Sprawa: Umorzenie zaloegłosći podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew 23

Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/ odsetek za zwłokę

Załączniki:

- należy załączyć posiadane dokumenty potwierdzające okoliczności podane w uzasadnieniu wniosku.

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty: Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy


Sprawa: Ulga inwestycyjna dla podatników podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel. /048/ 621-50-03 wew 23

Komórka odpowiedzialna: Referat Finansowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie ulgi inwestycyjnej

Załączniki:

- zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych,

- rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy,stwierdzające wysokość wydatków inwestycyjnych

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty: Odwołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.


Sprawa: Ulga żołnierska w podatku rolnym

Miejsce załatwienia sprawy : Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16, pokój nr 1

tel./048/ 621-50-03 wew 23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokumenty: Wniosek o przyznanie ulgi żołnierskiej w podatku rolnym

Załączniki:

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o nie pobieraniu zasiłku ,

- zaświadczenie potwierdzające okres odbywania zasadniczej służby wojskowej / długotrwałego przeszkolenia wojskowego, spełniania zastępczo obowiązku służby wojskowej w formie skoszarowanej /

Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy i opłaty : Owołanie wnosi sie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi: Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.


Sprawa : Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel. 621-50-03 wew.23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokumenty : Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Załączniki :

- dokument potwierdzający nabycie gruntów / do wglądu /

Termin załatwienia sprawy : Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów ,

w terminie 14 dnia od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi : Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.


9 Sprawa: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel. 621-50-03 wew.23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokumenty :

- Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

- faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 6 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

Termin składania wniosku: od 01.09.2008 do 28.02.2009

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów ,

w terminie 7 dnia.

Uwagi : Ustalony formularz wniosku jest obowiązkowy.

 


10 Sprawa : Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy

Miejsce załatwienia sprawy : Urząd Gminy Gniewoszów

ul. Lubelska 16 , pokój nr 1

tel./048/ 621- 50- 03 wew. 23

Komórka odpowiedzialna : Referat Finansowy

Wymagane dokumenty : Wniosek o wydanie zaświadczenia

1) Opłaty : Opłata skarbowa

- od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległosci - 21 zł,

- od pozostałych zaświadczeń - 17 zł.

2) Zaświadczenia, które nie podlegają opłacie skarbowej

- zaświadczenia w sprawie alimenatacji, opieki, kurateli i przysposobienia,

-zaświadczenia w sprawie ubezpieczeń społecznych i rent strukturalnych,

- zaświadczenia w sprawie świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwionych na podstawie przepisów o pomocy społecznej

- zaświadczenia w sprawie nauki, szkolnictrwa i oświaty pozaszkolnej

3) Zaswiadczenia zwolnione z opłaty skarbowej:

Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7dni

Termin odwoławczy : Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Wójta Gminy Gniewoszów, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Uwagi : Zaświadczenia wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy .

Ustalony formularz wniosku nie jest obowiązkowy.

Opłata skarbowa uiszczona w Kasie Urzędu Gminy na dowód wpłaty.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Teodozja Jezuita | Data wprowadzenia: 2004-01-26 16:50:45 | Data modyfikacji: 2008-12-24 08:24:03.
 deklaracja dla płatników podatku rolnego

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-27 17:37:33 | Data modyfikacji: 2004-01-27 17:58:18.
 deklaracja dla płatników podatku leśnego

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-27 17:55:47.
 informacja o nieruchomościach-formularz

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-12-20 15:08:46.
``
 deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości-formularz

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-12-20 15:10:09 | Data modyfikacji: 2006-12-20 15:12:12.
 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2007-05-24 12:18:45 | Data modyfikacji: 2007-05-24 12:19:45.
Data wprowadzenia: 2007-05-24 12:18:45
Data modyfikacji: 2007-05-24 12:19:45
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak