Zadania i Kompetencje

Do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. Zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działań Urzędu Gminy z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy.

 3. Opracowywanie projektu Statutu Gminy,Regulaminu Organizacyjnego Urzędu i Regulaminu Pracy oraz uaktualnianie ich w miarę potrzeb.

 4. Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady Gminy.

 5. Organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy.

 6. Nadzór nad przestrzeganiem terminowości i prawidłowości załatwiania spraw obywateli w Urzędzie.

 7. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz Kierowników jednostek organizacyjnych (akta osobowe)

 8. Gospodarowanie etatami zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

 9. Prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami.

 10. Opracowywanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

 11. Kontrola wewnętrzna pracy Urzędu oraz jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw kadrowych.

 12. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i regulaminów wewnętrznych Urzędu.

 13. Wydawanie poświadczeń urzędowych.

 14. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

 15. Nadzór nad opracowywaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.

 16. Nadzór nad działalnością placówek oświatowych.

 17. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy.


Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:

 1. stanowiskiem pracy d/s administracyjno-organizacyjnych,

 2. stanowiskiem pracy d/s obsługi Rady Gminy i redakcji czasopisma gminnego

 3. pozostałymi stanowiskami pracy w czasie nieobecności Wójta i Z-cy Wójta.


W zakresie zamówień publicznych

 1. Stosowanie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo o zamówieniach publicznych ( Dz.U.Nr 19,poz. 177 ) w zakresie prowadzonych spraw.

 2. Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/g treści art. 35 ustawy w zakresie prowadzonych spraw.

 3. Przygotowywanie projektów umów.

 4. Uczestniczenie w posiedzeniach komisji przetargowej.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Gogacz | Data wprowadzenia: 2007-03-26 10:42:37 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:11:18.
Data wprowadzenia: 2007-03-26 10:42:37
Data modyfikacji: 2007-05-10 09:11:18
Autor: Danuta Gogacz
ObowižEzuje od: 2007-04-05
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak