Zadania i Kompetencje

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. Opracowywanie projektu budżetu gminy.

 2. Nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu gminy.

 3. Prowadzenie rachunkowości gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami a przede wszystkim dbać o:

 1. właściwy przebieg operacji gospodarczych

 2. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami a w tym:

 1. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 2. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez gminę,

 3. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

 4. zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

 1. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych.

 2. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych poprzez złożenie podpisu na dokumencie danej operacji.

 3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązać pieniężnych.

 4. Kierowanie pracą referatu finansowo-księgowego i podatkowego oraz podległych pracowników.

 5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 1. zakładowego planu kont,

 2. obiegu dokumentów/dowodów księgowych

 3. zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

 1. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu gminy.

 2. Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie spraw finansowych w gminie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych.

 3. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem finansów księgowym.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Gogacz | Data wprowadzenia: 2007-03-26 10:53:00 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:12:06.
Data wprowadzenia: 2007-03-26 10:53:00
Data modyfikacji: 2007-05-10 09:12:06
Autor: Danuta Gogacz
ObowižEzuje od: 2007-04-05
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak