Zagospodarowanie przestrzenne

Gmina Gniewoszów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.Plan przestał obowiązywać z początkiem 2003 r.Decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w trybie szczególnym,co wiąże się z wydłużonym terminem oczekiwania na ich wydanie.


XX_192_2001_s_m_6_7a_oryg.tif

XX_192_2001_s_m_6_7b_oryg.tif

XX_192_2001_s_m_5_6c_oryg.tif

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2003-07-31 13:57:39 | Data modyfikacji: 2007-05-28 10:28:39.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-02-05 11:26:16.

Gniewoszów, 10 stycznia 2023 r.

GTK.6733.1.2023


O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art.53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z dnia 2022.09.27), zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Gmina Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów.
Rodzaj inwestycji:
Budowa sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy P. S. P. w Wysokim
Kole wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
Lokalizacja inwestycji:
na terenie działki nr ewid. 195/2, położonej w obrębie Wysokie Koło, gm. Gniewoszów.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od dokonania zawiadomienia r. strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16, tel.: (048) 6215003 w. 27 , faks: 6215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl. Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Obwieszczenie: od 10.01.2023 do 17.01.2023 r.
Otrzymują strony wg wykazu w drodze obwieszczenia:
Obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2023 r.. umieszczono na stronie internetowej: www.bip.gniewoszow.pl, umieszczono na ogrodzeniu P.S.P. w Wysokim Kole
3. A/aWójt Gminy Gniewoszów                


Sprawę prowadzi:
Krzysztof Szafranek

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2023-01-10 18:31:15 | Data modyfikacji: 2023-01-10 18:36:23.
Data wprowadzenia: 2023-01-10 18:31:15
Data modyfikacji: 2023-01-10 18:36:23
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek