Sesja XXVII

 Uchwała Nr XXVII/147/09 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:35:13.
 Uchwała Intencyjna Nr XXVII/148/09 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007 – 2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:14:58.
 Uchwała Nr XXVII/149/09 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt.: „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wprowadzono zmiany Uchwała Nr XXVIII/163/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:15:45 | Data modyfikacji: 2010-03-09 09:49:26.
 Uchwała Nr XXVII/150/09 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:22:42.
 Uchwała Nr XXVII/151/09 w sprawie ustalenia na terenie gminy Gniewoszów stawek opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych, których obowiązek usuwania przejęła gmina, zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:23:20.
 Uchwała Nr XXVII/152/09 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowych nazw i rodzajów miejscowości w Gminie Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:42:11.
 Uchwała Nr XXVII/153/09 w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w przedmiocie włączenia wsi „Stawki” do miejscowości „Markowola - Kolonia”

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:44:16.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:44:16
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2009-03-04
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak