Sesja XXVIII

 Uchwała Nr XVIII/154/09 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r. i udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy w Gniewoszowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:48:04.
 Uchwała Nr XXVIII/155/09 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy i przeniesienia wydatków między działami w budżecie gminy na 2009r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:39:46 | Data modyfikacji: 2009-08-17 08:41:21.
 Uchwała Nr XXVIII/156/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:43:11.
 Uchwała Nr XXVIII/157/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji "oznakowany" dla potrzeb Posterunku Policji w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:45:42 | Data modyfikacji: 2009-08-17 08:45:51.
 Uchwała XXVIII/158/09 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2008 r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:49:07.
 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/158/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marianna Jagiełło | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:49:02 | Data modyfikacji: 2009-08-17 08:49:42.
 Uchwała Nr XVIII/159/09 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:50:07.
 Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/159/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Ilona Lentas | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:51:19.
 Uchwała Nr XXVIII/160/09 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę regulującego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, nagród oraz wysokości i zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:51:08.
 Uchwała Nr XXVIII/161/09 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:52:03.
 Uchwała Nr XXVIII/162/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Pana Stefana Marka Banasia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:53:28.
 Uchwała Nr XXVIII/163/09 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/149/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 04 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt.: „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Gniewoszów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:54:20.
 Uchwała Nr XXVIII/164/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/141/09 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 07 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:55:17.
 Uchwałą Nr XXVIII/165/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. S. na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 10:03:09.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2009-08-10 10:03:09
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2009-04-22
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak