2017

Zarządzenie Nr 1/2017

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków do opracowania planów finansowych jednostek na 2016 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:15:03.
Zarządzenie nr 2/2017

w sprawie Regulaminu Punktu Selektwynego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gniewoszowie.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-01-10 12:38:45 | Data modyfikacji: 2017-03-03 11:33:32.
Zarządzenie Nr 3/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:16:31 | Data modyfikacji: 2017-03-03 11:35:00.
Zarządzenie Nr 4/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:36:25.
Zarządzenie Nr 5/2017

w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ogolnodostępnych na terenie gminy Gniewoszów w 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:54:46.
Zarządzenie Nr 6/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:56:30.
Zarządzenie Nr 7/2017

w sprawie przedłożenia regionalnej izbie obrachunkowej, Radzie Gminy, dyrektorom szkół prowadzonych przez gminę Gniewoszów oraz związkowi zawodowemu zrzeszającego nauczycieli sprawozdania za 2016 r. z wysokosci średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Gniewoszów z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 11:59:49.
Zarządzenie Nr 8/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:00:57.
Zarządzenie Nr 9/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:03:10.
Zarządzenie Nr 10/2017

w sprawie zasad oceniania pracowników Urzędu Gminy Gniewoszów przez interesantów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:04:14.
Zarządzenie Nr 11/2017

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Gniewoszów

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:06:05.
Zarządzenie Nr 12/2017

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do przeprowadzenia postepowań w sprawach świadczeń z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:08:39.
Zarządzenie Nr 13/2017

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie do prowadzenia postepowań w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:15:01.
Zarządzenie Nr 14/2017

w sprawie upoważnienia Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie P. Moniki Wojciechowskiej do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:16:52 | Data modyfikacji: 2017-03-03 12:19:01.
Zarządzenie Nr 15/2017

w sprawie upoważnienia Inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie P. Moniki Wojciechowskiej do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-03 12:18:41.
Zarządzenie Nr 19/2017

w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie.


Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-03-13 14:17:39.
Zarządzenie Nr 19A/2017

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz garaży wchodzących w skład mieszkaniowego Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-13 10:50:44.
Zarządzenie Nr 20/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:31:34 | Data modyfikacji: 2017-04-28 12:33:29.
Zarządzenie Nr 21/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:33:17.
Zarządzenie Nr 22/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017r. 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:35:04.
Zarządzenie Nr 23/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:35:40 | Data modyfikacji: 2017-04-28 12:37:31.
Zarządzenie Nr 24/2017

w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:39:14.
Zarządzenie Nr 25/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 września 2016 r. Nr 42/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu wynajmu świetlic stanowiących własność gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:41:43.
Zarządzenie Nr 26/2017

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gniewoszowie Panu Jarosławowi Walaskowi. 

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-04-28 12:43:18.
Zarządzenie Nr 27/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-05 09:59:02.
Zarządzenie Nr 28/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:01:06.
Zarządzenie Nr 29/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:02:13.
Zarządzenie Nr 30/2017

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy, Bibliotece Publicznej Gminy Gniewoszów i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:04:18.
Zarządzenie Nr 32/2017

w sprawie wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:05:32.
Zarządzenie Nr 33/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu półkolonii letnich Gniewoszów 2017

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:06:41.
Zarządzenie Nr 33A/2017

w sprawie ustalenia postępowiania na wypadek skażenia wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-20 10:48:27.
Zarządzenie Nr 34/2017

w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:08:00.
Zarządzenie Nr 35/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-05 10:09:12.
Zarządzenie Nr 36/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 44/2016 Wójta Gminy w Gniewoszowie z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:49:01.
Zarządzenie Nr 37/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:50:10.
Zarządzenie Nr 38/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzmianu kończącego służbę przygotowawczą.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:51:37.
Zarządzenie Nr 39/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:52:55.
Zarządzenie Nr 40/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:55:41.
Zarządzenie Nr 41/2017

w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych na terenie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:57:04.
Zarządzenie Nr 42/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-07-31 09:58:20.
Zarządzenie Nr 43/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:25:44.
Zarządzenie Nr 45/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:26:58.
Zarządzenie Nr 46/2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:28:24.
Zarządzenie Nr 48/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz przebiegu wykonania planów finansowych Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:31:19.
Zarządzenie Nr 49/2017

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:32:34.
Zarządzenie Nr 50/2017

w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Gniewoszów do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:34:06.
Zarządzenie Nr 51/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:36:32.
Zarządzenie Nr 57/2017

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-10-05 20:35:02.
Zarządzenie Nr 52/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:05:01.
Zarządzenie Nr 53/2017

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:06:24.
Zarządzenie Nr 54/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:07:37.
Zarządznie Nr 54A/2017

w sprawie zasad ustalenia polityki rachunkowości w zakresie programów współfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla operacji "Przebudowa targowiska w Gniewoszowie" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:22:57.
Zarządzenie Nr 55/2017

w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu kosultacji dotyczacych projektu


Programu współpracy samorządu gminy Gniewoszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:10:03.
Zarządzenie Nr 56/2017

w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-10-03 14:11:25.
Zarządzenie Nr 56A/2017

w sprawie wprowadzania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:34:36.
Zarządzenie Nr 57/2017

w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:38:24.
Zarządzenie Nr 58/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:39:47.
Zarządzenie Nr 58A/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania i zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 z zakresu kultury, sztuki i dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:42:29.
Zarządzenie Nr 59/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:43:42.
Zarządzenie Nr 60/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:45:30.
Zarządzenie Nr 61/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gniewoszów informacji o stanie relizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2016/2017 wraz z wynikami ezaminu gminazjalnego.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:48:12.
Zarządzenie Nr 62/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:53:38.
Zarządzenie Nr 63/2017

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Gniewoszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2018-2024 oraz projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 10:55:52.
Zarządzenie Nr 64/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu na przeznaczenie nieruchomości gruntowej do sprzedaży

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:02:50.
Zarządzenie Nr 65/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:14:10.
Zarządzenie Nr 66/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:15:47.
Zarządzenie Nr 67/2017

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków do opracowania projektów planów finansowych jenostek na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:17:41.
Zarządzenie Nr 68/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:18:57.
Zarządzenie Nr 69/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2009 Wójta Gminy Gniewoszów z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:25:42.
Zarządzenie Nr 70/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2017-12-15 11:27:12.
Zarządzenie Nr 71/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:30:07.
Zarządzenie Nr 73/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 13:33:22.
Zarządzenie Nr 74/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:08:36.
Zarządzenie Nr 75/2017

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2018-02-06 14:09:50.
Zarządznie Nr 77/2017

w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:25:09.
Zarządznie Nr 78/2017

w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:26:18 | Data modyfikacji: 2019-03-11 11:28:32.
Zarządznie Nr 79/2017

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Jednostkach Oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 11:28:19.
Zarządzenie Nr 80/2017

w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-09-12 15:13:38.
Zarządzenie Nr 81/2017

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-11 14:53:01.
Zarządzenie Nr 81A/2017

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gniewoszów na lata 2018-2020

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2019-03-22 07:31:29.
Data wprowadzenia: 2019-03-22 07:31:29
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2017-12-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak