Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2018, sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24 )

lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna
wartość
zamówienia
zł (netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1

Budowa strażnicy w Gniewoszowie roboty budowlane Przetarg nieograniczony 690 000,00 I kw.
2Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki) roboty budowlane Przetarg nieograniczony 300 479,05 I kw.
3


Przebudowa odcinka drogi w Marianowie
roboty budowlane
roboty budowlane Przetarg nieograniczony 189 291,55 I kw.
4


Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce nr 227/2 roboty budowlane Przetarg nieograniczony 167 447,02 I kw.
5

Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 260 000,00 II kw.
6

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Borek roboty budowlane Przetarg nieograniczony 112 000,00 II kw.

%MCEPASTEBIN%

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2018

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:15:58 | Data modyfikacji: 2018-03-12 14:19:11.

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:15:58
Data modyfikacji: 2018-03-12 14:19:11
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak