Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Gminy Gniewoszów na rok 2019, sporządzony zgodnie z wymogiem zawartym w art. 13a. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16 )

 

 
lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna
wartość
zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Przebudowa dwóch zbiorników na wodę o pojemności 100 m3 każdy w ujęciu w Oleksowie. roboty budowlane Przetarg nieograniczony 260 000,00 I kw.
2 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Boguszówka „Stawki” roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
191 000,00 I kw.
3 Przebudowa odcinka drogi w miejscowości Markowola-Kolonia roboty budowlane
Przetarg nieograniczony
191 000,00 I kw.

Gniewoszów, 05.02.2019 r.
Wójt Gminy Gniewoszów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-02-06 08:01:33.
Data wprowadzenia: 2019-02-06 08:01:33
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak