Zadania i Kompetencje

 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1. Gospodarowanie mieniem komunalnym;

2. Przygotowanie projektu budżetu;

3. Wykonywanie budżetu;

4. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych w formie zarządzenia;

5. Kierowanie bieżącymi sprawami gminy i kierowanie Urzędem;

6. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;

7. Opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;

8. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

9. Składanie oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

10.Wójt ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy

a w tym za:

a/ zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale

budżetowej kwotach wydatków , w ramach upoważnień udzielonych

przez radę gminy;

b/ dokonywanie wydatków budżetowych;

c/ zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy;

d/ dysponowanie rezerwami budżetu gminy.

11. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych;

12. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

13. Załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych;

14. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.

15. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym;

16. Zgłaszanie Radzie Gminy kandydatów na stanowiska: Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

17. Inne zadania wynikające z ustaw szczególnych.


 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Gogacz | Data wprowadzenia: 2003-07-31 14:18:31 | Data modyfikacji: 2007-05-10 09:09:05.
Data wprowadzenia: 2003-07-31 14:18:31
Data modyfikacji: 2007-05-10 09:09:05
Autor: Danuta Gogacz
ObowižEzuje od: 2007-04-05
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak