archiwum ogłoszeń

``
Przetag II na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Zdunków,ogłoszony w Biuletynie zamówien Publicznych,numer ogłoszenia: 133954 - 2008; data zamieszczenia: 18.06.2008,został unieważniony z powodu faktu,że cena najniższej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyc na realizację zamówienia.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: K.Szafranek | Data wprowadzenia: 2008-07-31 12:16:45 | Data modyfikacji: 2010-04-09 14:41:27.
``

Gniewoszów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Markowola.
Numer ogłoszenia: 114192 - 2008; data zamieszczenia: 29.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewoszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Markowola..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych w miejscowości Markowola.Długośc odcinka 603 m.szerokośc 4,5 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: 1500 zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia npdst. art.24 ustawy prawo zamówień publicznych
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do s.i.w.z.) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, dla osób podpisujących ofertę 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5)WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT za ostatnie 3 lata(zał. nr 5 do s.i.w.z.) 6)INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY ZA ROK 2006 i 2007 (zał. nr 4 do s.i.w.z.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gniewoszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,sekretariat,pok.nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwz-droga-markowola.pdf

przedmiarMarkowola.PDF

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2008-05-29 13:27:51 | Data modyfikacji: 2008-06-20 13:48:49.
``
Gniewoszów: Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w m. Gniewoszów

Numer ogłoszenia: 96317 - 2008; data zamieszczenia: 08.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewoszow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w m. Gniewoszów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa bieżni oraz wyposażenie boisk sportowych w m. Gniewoszów zgodnie z przedmiarem robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.08.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: 1000 zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia npdst. art.24 ustawy prawo zamówień publicznych

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: * 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do s.i.w.z.) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, dla osób podpisujących ofertę 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5)WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT za ostatnie 3 lata(zał. nr 5 do s.i.w.z.) 6)INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY ZA ROK 2006 i 2007 (zał. nr 4 do s.i.w.z.)SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gniewoszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2008 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.Nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwzbieznia.pdf

przedmiar_new.pdf

przekrój.pdf

siwzbieznia-wersja poprawiona,poprawki dotyczą warunków wnoszenia wadium w pieniądzu

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2008-05-08 13:34:57 | Data modyfikacji: 2008-06-20 14:09:20.
``
Gniewoszów: Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie

Numer ogłoszenia: 95789 - 2008; data zamieszczenia: 08.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewoszow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie zgodnie z przedmiarem robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.10.00-7, 45.43.11.00-8, 45.44.21.00-8, 45.33.22.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.08.2008.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: 1000 zł.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia npdst. art.24 ustawy prawo zamówień publicznych

* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do s.i.w.z.) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, dla osób podpisujących ofertę 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5)WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT za ostatnie 3 lata(zał. nr 5 do s.i.w.z.) 6)INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY ZA ROK 2006 i 2007 (zał. nr 4 do s.i.w.z.)SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gniewoszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.nr 11 (sekretariat ,1 -sze piętro).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwz-lazienki2008.pdf

przedmiarrobot.PDF

siwzlazienki-wersja poprawiona,poprawki dotyczą warunków wnoszenia wadium w pieniądzu

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2008-05-08 09:54:59 | Data modyfikacji: 2008-06-20 14:39:03.
``
Gniewoszów: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwola
Numer ogłoszenia: 89020 - 2008; data zamieszczenia: 29.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewoszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwola.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zwola .Długość odcinka 1010 m,szerkość 4 m.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.09.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

* Informacja na temat wadium: 5 000,00.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - posiadanie niezbędnej wiedzę i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia npdst. art.24 ustawy prawo zamówień publicznych
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (zał. nr 3 do s.i.w.z.) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert 3) Pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, dla osób podpisujących ofertę 4) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że dostawca lub wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 5)WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT za ostatnie 3 lata(zał. nr 5 do s.i.w.z.) 6)INFORMACJA FINANSOWA WYKONAWCY ZA ROK 2006 i 2007 (zał. nr 4 do s.i.w.z.)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gniewoszow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.nr 11.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

siwz-droga-zwola.pdf

przedmiar robót.pdf

siwzdroga-zwola-wersja poprawiona,poprawki dotyczą warunków wnoszenia wadium w pieniądzu

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2008-04-29 14:02:09 | Data modyfikacji: 2008-06-20 15:13:50.
````
Przetarg na "Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie.Docieplenie stropodachu i ścian" został unieważniony z powodu nie złożenia żadnej oferty. 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2007-06-25 13:41:31 | Data modyfikacji: 2010-04-09 14:39:03.
````
Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Urząd Gminy Gniewoszów

Adres pocztowy:

Ulica:
Lubelska 16
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Gniewoszów 26-920 mazowieckie


Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Krzysztof Szafranek 0486215003 w.22
e-mail: Fax:
inwestycje@gniewoszow.pl 0486215046

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
target=_new>http://www.bip.gniewoszow.pl
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Modernizacja odcinka drogi gminnej o dł 660 m w miejscowości Sarnów.

Kryteria oceny ofert:
cena -100 %

Terminy: (jeżeli dotyczy)


Termin składania ofert:
Data: 2007/06/19

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów
pok.nr 11 ,1-sze piętro (sekretariat)

Uwaga:poprawiono przedmiar robót!Przedmiar zawarty jest w pliku : siwzpoprawionadrogaSarnów.pdf

drogaSarnówSIWZ-poprawiona.pdf

 drogaSarnowSIWZ.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:19:09 | Data modyfikacji: 2007-06-29 08:18:48.
````````
Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Urząd Gminy Gniewoszów

Adres pocztowy:

Ulica:
Lubelska 16
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Gniewoszów 26-920 mazowieckie


Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Krzysztof Szafranek 0486215003 w.22
e-mail: Fax:
inwestycje@gniewoszow.pl 0486215046

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
target=_new>http://www.bip.gniewoszow.pl
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie.Docieplenie stropodachu i ścian.

Kryteria oceny ofert:
cena-100%

Terminy: (jeżeli dotyczy)


Termin składania ofert:
Data: 2007/06/19

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów, pok. nr 11 (sekretariat)

przedmdocieplenie.pdf

Specyfikacja Techniczna docieplenie UG Gniewoszow.pdf

 siwz-docieplenieug.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2007-06-11 09:11:54 | Data modyfikacji: 2007-06-25 13:51:50.
Zamawiający: Urząd Gminy w Gniewoszowie ul .Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów. ogłasza przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz U Nr 19 poz. 177 z póź. zmianami), zwanej w dalszej części SIWZ „Ustawą”.na wykonanie zadania : " Karosacja samochodu pożarniczego Star 266 o podwoziu Nr 3112067" Opis przedmiotu zamówienia: Zgodnie z załączonymi wymaganiami parametrów techniczno – użytkowych dołączonym do specyfikacji zawarty na 10 stronach. Pożądany termin wykonania: - 31.12.2006 r. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Barbara Mokrzyńska tel. 048/6215003 Paweł Mytytch 048/6215003 Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok .Nr 11, do dnia 13.11.2006 r.do godz. 10.00 Oferty winny być umieszczone w 2 trwale zamkniętych kopertach, z których zewnętrzna winna być zaadresowana do Urzędu Gminy Gniewoszów oraz posiadać napis: Oferta przetargowa na modernizację samochodu pożarniczego Star 266. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona w nazwę i adres Wykonawcy. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwote, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 11 w dniu 13.11.2006.r. o godz 11.00 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać tutaj:  siwz-karosacja samochodu pożarniczego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-11-06 19:55:50 | Data modyfikacji: 2007-05-31 09:56:49.
Gmina Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Modernizacji instalacji technologicznej uzdatniania wody na stacji Oleksów gmina Gniewoszów" Termin wykonania:20.12.2006 termin składania ofert:02.11.2006,godz.11:00 miejsce składania ofert:Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.Nr 11 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać tutaj:  siwz-technologia Oleksów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-10-24 15:05:35 | Data modyfikacji: 2007-05-31 09:57:42.
Gmina Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Wodociągowanie uzupełniającew gminie Gniewoszów" Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł.1984 m i 9 szt.przyłaczy. Termin wykonania:15.12.2006 termin składania ofert:26.10.2006,godz.11:00 miejsce składania ofert:Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.Nr 11 wadium:3900 zł Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać tutaj:

siwzOleksowtechnologia.pdf

 siwz-dowodociągowanie gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-10-23 08:38:26 | Data modyfikacji: 2007-05-31 09:58:10.
Gmina Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na: "Dowodociągowanie gminy na terenach objętych suszą" Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o dł.2104 m i 10 szt.przyłaczy. Termin wykonania:15.12.2006 termin składania ofert:26.10.2006,godz.10:00 miejsce składania ofert:Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.Nr 11 wadium:3900 zł Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać tutaj:  siwz-dowodociagowanie-na -terenach-objętych-suszą

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-10-23 08:31:36 | Data modyfikacji: 2007-05-31 09:59:58.
Urząd Gminy w Gniewoszowie ogłasza przetarg nieograniczony na ” Remont drogi gminnej w miejscowości Sławczyn „ o długości odcinka 172 mb i szerokości 4,0 m . Opis przedmiotu zamówienia: Roboty pomiarowe Mechaniczne wykonanie koryta drogi o głębokości 30 cm w gruncie kat. II Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ,gruz betonowy frakcji 0/61 o grubości po zagęszczeniu 16 cm. Mechaniczne wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,50 grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej ,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Wykonanie poboczy obustronnie z ziemi dowiezionej z odległości 2km Kryterium oceny ofert -cena 100% Termin wykonania: - 30.11.2006 r Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok .Nr 11, do dnia 24.10.2006 r.do godz.10.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 11 w dniu 24.1O.2006 r. o godz.11.00 specyfikację istotnych warunków zamówienia mozna pobrać tutaj :  specyfikacja istotnych warunków zamówienia-remont drogi w Borku

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-10-20 08:57:45 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:00:27.
Urząd Gminy w Gniewoszowie ogłasza przetarg nieograniczony na ” Remont drogi gminnej w miejscowości Sławczyn „ o długości odcinka 270 mb i szerokości 4,0 m . Opis przedmiotu zamówienia: Roboty pomiarowe Mechaniczne wykonanie koryta drogi o głębokości 30 cm w gruncie kat. II Mechaniczne wykonanie warstwy odsączającej o grubości po zagęszczeniu 10 cm Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego ,gruz betonowy frakcji 0/61 o grubości po zagęszczeniu 16 cm. Mechaniczne wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,50 grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową Mechaniczne wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej ,grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm Wykonanie poboczy obustronnie z ziemi dowiezionej z odległości 2km Kryterium oceny ofert -cena 100% Termin wykonania: - 30.11.2006 r Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok .Nr 11, do dnia 24.10.2006 r.do godz.9.00 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. Nr 11 w dniu 24.10.2006 r. o godz.10.00 specyfikację istotnych warunków zamówienia mozna pobrać tutaj :  specyfikacja istotnych warunków zamówienia-remont drogi w Sławczynie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-10-20 08:52:45 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:00:55.
Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksów ,gm.Gniewoszów, na działce nr. 657. Termin składania ofert:20.10.2006,do godz.9:00 Miejsce składania ofert:Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.nr 11,I-sze piętro (sekretariat) Termin otwarcia ofert:20.10.2006,do godz.10:00 Kryterium oceny ofert:cena-100 % Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobać tutaj:

Oleksów-rzut poziomy.pdf

 siwz-rozbudowa stacji wodociągowej w Oleksowie.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-10-06 10:00:52 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:01:20.
Wykonanie boiska szkolnego wielofunkcyjnego - o wymiarach zewnętrznych 17,5m x 34,5 m.Projektowane warstwy boiska wielofunkcyjnego przedstawiają się następująco: warstwa ścieralna z asfaltobetonu zagęszczonego gr.3,0cm warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr.4,0 cm podbudowa: - warstwa górna gr.15,0 cm z kruszywa łamanego - warstwa dolna gr.20,0 cm z kruszywa naturalnego (piasek zagęszczony mechanicznie) Płaszczyzna boiska po stronie gruntu wyznaczona jest obrzeżami chodnikowymi o wymiarach 6 x 20 cm układanymi na podsypce piaskowej. Boisko wyposażyć docelowo w odpowiednie liniowanie wykonane farbą chlorokauczukową. Teren wokół boiska odpowiednio ukształtować w sposób umożliwiający odpowiednie odwodnienie. Termin wykonania: - 30.11.2006 r Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok. Nr 11, do dnia 04.10.2006 r. do godz.10:00 siwz mozna pobrać tutaj:  siwz Gniewoszów- wielofunkcyjne boisko.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-10-03 14:46:05 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:01:45.
Remont dróg gminnych mieszanką z kruszywa kwarcytowego w ilości 840 ton według zamówienia Inwestora z Kopalni i Zakładu wzbogacania kwarcytu „Bukowa Góra”,polegający na : przywiezieniu , rozplantowaniu i zagęszczeniu kruszywa w/w miejscowościach . Termin wykonania: - 30.11.2006 r Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Gniewoszowie, przy ul. Lubelskiej 16, w sekretariacie, pok. Nr 11, do dnia 06.10.2006 r. do godz.10:00 siwz jest do pobrania tutaj:  siwz Gniewoszów- remont dróg -transport.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-10-03 14:36:27 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:02:08.
Urząd Gminy Gniewoszów Ulica: Lubelska 16 26-920 Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych z kontenerów KP-7 i 1,1 m2 z terenu gminy Gniewoszów oraz dzierżawa kontenerów na odpady komunlane Kryteria oceny ofert: Cena -100% Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Mytych,tel. 0486215003 w.27 Barbara Mokrzyńska,tel.0486215003 w.37 e-mail: gmina@gniewoszow.pl Fax:0486215046 Termin składania ofert: Data: 2006/09/15 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Gniewoszowie 26 -920 Gniewoszów ul.Lubelska 16 pokój nr.11 (I-sze piętro,sekretariat) specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:  siwz-odpady-komunalne2006.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-08-31 11:51:42 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:02:32.
Urząd Gminy Gniewoszów Ulica: Lubelska 16 26-920 Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawy węgla opałowego w ilości około 120 ton na sezon grzewczy (2006 -2007). Dostawy węgla opałowego dokonywane będą środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt do kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie,szkoły podstawowej w Wysokim Kole i w Borku. Wadium -800 zł /płatne do 05.09.2006r./ Kryteria oceny ofert: Cena -100% Osoba upoważniona do kontaktów: Paweł Mytych 0486215003 w.27 e-mail:gmina@gniewoszow.pl Fax:0486215046 Termin składania ofert: Data: 2006/09/06 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Gniewoszowie 26 -920 Gniewoszów ul.Lubelska 16 pokój nr.11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:  SIWZ WĘGIEL OPAŁOWY-2006.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-08-24 13:05:56 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:02:55.
Urząd Gminy Gniewoszów Ulica: Lubelska 16 26-920 Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawy oleju opałowego w ilości ok.65000 litrów do szkoły w Gniewoszowie Vadium - 1000 zł /płatne do 2006.09.02 / Kryteria oceny ofert: Cena -100% Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: Paweł Mytych 0486215003 w.27 e-mail:gmina@gniewoszow.pl Fax:0486215046 Termin składania ofert: Data: 2006/09/04 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Gniewoszowie 26 -920 Gniewoszów ul.Lubelska 16 pokój nr.11 specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj:  SIWZ OLEJ OPAŁOWY 2006.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-08-24 12:59:14 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:03:20.
Urząd Gminy w Gniewoszowie ul.Lubelska 16 tel./048/ 6215003 ,faks /048/ 6215046 e – mail : gmina @gniewoszow ogłosza przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów z poszczególnych miejscowości do szkoły w Gniewoszowie t.j z Sarnowa , Kociołka ,Wólki Bachańskiej , Sławczyna , Zalesia , Mieściska i Zwoli - zgodnie z harmonogramem dowozu i odwozu. Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczny jest przynajmniej jeden autobus z odpowiednią ilością miejsc /stosownie do przewożonych uczniów / - Liczba przewożonych uczniów - 124 osoby - Zapewnienie opieki nad przewożonymi uczniami , zagwarantowanie im bezpieczeństwa podczas wsiadania , przewozu i wysiadania w tym ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków /Kierowca nie może pełnić roli opiekuna /. - Zajęcia dydaktyczne /lekcje/ w szkole w roku szkolnym 2006/2007 zaczynają się o godzinie 8oo . Uczniowie oczekujący na przystankach wsiadają nie wcześniej niż o godz. 7 00 i dowożeni są nie później niż o godz. 7 50 - zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu z bazy Wykonawcy do szkół oraz jego powrotu do bazy. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - od 04 września 2006 roku do końca roku szkolnego 2006/2007 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Urzędzie Gminy w Gniewoszowie UL. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów pok. nr 11 w dniu 04.08.2006 r. do godz.9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone oferentowi nieotwierane. - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO pok. nr 11 w dniu 04.08. 2006 r. o godz. 10 00 w obecności Wykonawców. - Podczas otwierania ofert ZAMAWIAJĄCY ogłosi nazwy Wykonawców oraz ceny ofert. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert Specyfikację istotnych warunków zamwienia można pobrać tutaj:  SIWZ dowóz dzieci na rok2007 -PKS.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2006-07-24 10:04:29 | Data modyfikacji: 2007-05-31 10:03:43.
````
Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Modernizacja szkolnego kompleksu sportowego - ogrodzenie boiska szkolnego.

Kryteria oceny ofert:

cena 100%


Termin składania ofert:
Data: 2006/07/19

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Gniewoszów
ul.Lubelska 16
26 - 920 Gniewoszów
pokój nr.11
Termin składania ofert 2006.07.19 do godz.10oo

Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Barbara Mokrzyńska 048 6215003
e-mail: Fax:
gmina@gniewoszow.pl 048 6215046

Poniżej można pobrać:

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-07-12 16:31:18 | Data modyfikacji: 2006-07-24 10:07:58.
``
 projekt.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-07-12 16:26:57 | Data modyfikacji: 2006-07-24 10:07:30.
``
 boisko-plan sytuacyjny.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-07-12 15:54:15 | Data modyfikacji: 2006-07-24 10:07:08.
``
 siwz Gniewoszów-ogrodzenie boiska.pdf

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-07-12 15:50:59 | Data modyfikacji: 2006-07-24 10:06:43.
``
 ogrodzenie-kosztorys ofertowy.htm

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-07-12 15:49:34 | Data modyfikacji: 2006-07-24 10:06:14.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie zadania:”Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wólka Bachańska.”
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja drogi w miejscowości Wólka Bachańska gm. Gniewoszów -
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie modernizacji drogi o długości 1500 mb. i szerokości 4 m.
5.Termin realizacji zamówienia - do 31.07.2006 r.
6.Termin składania ofert. - 12.06.2006 r. godz.9:00
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 4 000,00 zł- / cztery tysiące złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 11
- 12.06.2006 r. godz. 10:00
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27
Gniewoszów, 23 maja 2006 r.

Zapraszamy do składania ofert
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-05-24 15:08:40 | Data modyfikacji: 2006-07-12 15:56:52.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie utwardzenia dróg w miejscowościach Boguszówka – Stawki i Regów Stary- Borek
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- utwardzenie dróg w miejscowości Boguszówka – Stawki i Regów Stary Borek gm. Gniewoszów -
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie drogi o dł. 500mb i szer. 4 mb w miejscowości Boguszówka - Stawki i Regów Stary - Borek / koło Pana Hetmana / o dł. 300 mb i szer. 4 mb./ wykorzystując złom budowlano – betonowy składowany w miejscowości Wysokie Koło.
5.Termin realizacji zamówienia - do 31.05.2006 r. – droga Boguszówka – Stawki , - do 30.06. 2006 r. – droga Regów Stary - Borek
6.Termin składania ofert. - 08.05.2006 r. godz.1000
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 1 500,00 zł- / tysiąc pięćset złotych / płatne do 5.05.2006r.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 11 , 8.05.2006 r. godz. 1100
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 17, tel. (048) 62-15-003 wew. 37
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27
- Krzysztof Szafranek ,pok. nr. 18 tel. ( 048) 62 -15 – 003 ) wew. 22

Gniewoszów, 19.04 2006 r.
Zapraszamy do składania ofert 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-04-19 14:05:44 | Data modyfikacji: 2006-07-12 15:56:02.
````
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi bankowe”
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Opis przedmiotu zamówienia.
- Usługi bankowe – obsługa Urzędu Gminy w Gniewoszowie ul.Lubelska 16 -
4.Kryteria oceny.
W przypadku banku oddalonego od siedziby gminy, oferent uwzględni w kosztach własnych w ofercie ubezpieczenie przewozu środków, koszty związane z transportem środków/.
5.Termin składania ofert. – 15.03.2006 r. godz.11:00 /pokój nr.11 /
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
6.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
7.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 14
- 2006.03.15 r. godz. 12:00
8.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
9. Uprawnieni do kontaktów z Oferentami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 37
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27
Gniewoszów, 1.03.2006 r.
Zapraszamy do składania ofert 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-03-06 10:10:30 | Data modyfikacji: 2006-07-12 15:55:21.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę dróg wojewódzkich oznaczonych nr 738 i 788 w gminie Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-0005374326-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 738 – /od cmentarza w Gniewoszowie do cmentarza w Wysokim Kole / ,przebudowa drogi wojewódzkiej nr 788 od ronda w Gniewoszowie do „Domu Nauczyciela.”
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 738 o długości odcinka około 3,8 km, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 788 o długości odcinka około 240 mb.
5.Termin realizacji zamówienia - do 31.03.2006 r.
6.Termin składania ofert. – 22.11.2005 r. godz.1000
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 22.11.2005 r. godz. 1100
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 28.10. 2005 r.

Zapraszamy do składania ofert 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-11-09 10:42:51 | Data modyfikacji: 2006-02-04 13:52:20.
````
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie modernizacji lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych typu SX – P 60 lub równoważnej dla budynku Szkoły w Gniewoszowie w gminie Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-0005374326-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
Modernizacja lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych dla budynku szkoły w Gniewoszowie, adres budowy - Gniewoszów ,ul. Zwoleńska dz.551, 552, 553, 554, 555.
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych typu SX – P 60 lub równoważnej o przepływie dobowym - 9,0 m3/d.
5.Termin realizacji zamówienia - do 20.12.2005 r.
6.Termin składania ofert. – 22.11.2005 r. godz.12.30
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 22.11.2005 r. godz. 1330
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 28.10. 2005 r.
Zapraszamy do składania ofert 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-11-09 10:39:32 | Data modyfikacji: 2006-02-04 13:52:51.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu w Zdunkowie
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- awaryjna studnia wiercona dla wodociągu w Zdunkowie gm. Gniewoszów -
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie studni wierconej do głębokości około 100 metrów .
5.Termin realizacji zamówienia - do 20.11.2005 r.
6.Termin składania ofert. – 20.10.2005 r. godz.9:00
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 450,00 zł- / czterysta pięćdziesiąt złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 20.10.2005 r. godz. 10:00
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 04.10 2005 r.

Zapraszamy do składania ofert  

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-10-05 13:54:00 | Data modyfikacji: 2006-02-04 13:53:15.
``
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 210 z dnia 2005.09.21

POZYCJA 49491

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gniewoszów: wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Sarnów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gniewoszów, do kontaktów: Paweł Mytych , Krzysztof Szafranek, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22, e-mail: gmina@gniewoszow.pl, www.gniewoszow.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Sarnów.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Roboty przygotowawcze (pomiarowe)

Wykonanie podbudowy i nawierzchni

Roboty wykończeniowe.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: gm.Gniewoszów,miejscowość Sarnów.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.10.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: zakres :960 mb drogi o szerokości 5 m.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 15.11.2005; data zakończenia: 30.11.2005;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 2750,00 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Złożenie przez oferentów oświadczeń o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,które będą stanowiły podstawę do oceny spełniania przez oferentów wymogów ekonomicznych,finansowych i technicznych..

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 08.11.2005, cena - 20.00.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.11.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.11.2005, godzina 11:00, Urząd Gminy Gniewoszów.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia: 14.09.2005.  

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-09-22 08:29:47 | Data modyfikacji: 2006-02-04 13:53:47.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie modernizacji odcinka drogi w miejscowości Sławczyn
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja drogi w miejscowości Sławczyn gm. Gniewoszów -
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy asfaltowo - betonowej drogi o dł.300 m , szer. 4 m.
5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2005 r.
6.Termin składania ofert. – 3.10.2005 r. godz.1000
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 700,00 zł- / siedemset złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 3.10.2005 r. godz. 1100
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 12.09 2005 r. Zapraszamy do składania ofert 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-09-14 13:51:16 | Data modyfikacji: 2005-10-05 13:44:23.
````
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie awaryjnego ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla wodociągu w Zdunkowie
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- awaryjna studnia wiercona dla wodociągu w Zdunkowie gm. Gniewoszów -
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie studni wierconej do głębokości około 100 metrów .
5.Termin realizacji zamówienia - do 20.11.2005 r.
6.Termin składania ofert. – 3.10.2005 r. godz.900
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 450,00 zł- / czterysta pięćdziesiąt złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pokój nr 11- 3.10.2005 r. godz. 1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27

Gniewoszów, 12.09 2005 r. Zapraszamy do składania ofert 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-09-14 13:45:09 | Data modyfikacji: 2005-10-05 13:43:05.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Na wykonanie modernizacji odcinka drogi w miejscowości Markowola
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki.
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177).
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja drogi w miejscowości Markowola przez wieś gm. Gniewoszów /początek nawierzchni na moście/.
Specyfikacja zamówienia płatna – 20 zł, znajduje się w tutejszym Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie modernizacji drogi o dł.500 m i szerokości 4 m.
5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2005 r.
6.Termin składania ofert. - 30.08.2005 r. godz.9:00
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 1 000,00 zł- /tysiąc złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena 100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr 11
- 30.08.2005 r. godz. 10:00
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62-15-003 wew. 23
- Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62-15-003 wew. 27
Gniewoszów, 04-sierpnia 2005 r.
Zapraszamy do składania ofert 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-08-08 09:58:55 | Data modyfikacji: 2005-09-14 13:49:13.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE REGON- 000537438.
26-920 Gniewoszów woj.mazowieckie,pow.Kozienicki ul.Lubelska 16
e-mail:gmina@gniewoszów pl.tel.048-6215003
Tryb zamówienia.
- przetarg nieograniczony -/w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.Dz.U.nr.19 poz.177/
Określenie przedmiotu zamówienia
- Zakupu z dostawą węgla do kotłowni –
Opis przedmiotu zamówienia.
- Zaopatrzenie 3 kotłowni w węgiel na terenie gminy -.
termin składania ofert : 28.07.2005 godz. 1000
otwarcie ofert : 28.07.2005 godz. 1100 w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena -100%
okres realizacji zamówienia : sezon grzewczy 2005/2006
Termin związania z ofertą.
30 –dni od dnia terminu składania ofert.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62 15 003 w.23
Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62 15 003 w.27, fax: 0 48 62
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji /siwz płatna 20 zł0tych w tut. Urzędzie/
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU
Gniewoszów 05.07.2005r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-07-11 11:54:36 | Data modyfikacji: 2005-09-14 13:48:22.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE REGON- 000537438.
26-920 Gniewoszów woj.mazowieckie,pow.Kozienicki ul.Lubelska 16
e-mail:gmina@gniewoszów pl.tel.048-6215003
Tryb zamówienia.
- przetarg nieograniczony -/w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.Dz.U.nr.19 poz.177/
Określenie przedmiotu zamówienia
- Zakupu oleju opałowego do kotłowni w Gniewoszowie –
Opis przedmiotu zamówienia.
- dostawa oleju opałowego do kotłowni w przy Szkole w Gniewoszowie-
termin składania ofert : 28.07.2005 godz. 1200
otwarcie ofert : 28.07.2005 godz. 1300 w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena -100%
okres realizacji zamówienia : sezon grzewczy 2005/2006
Termin związania z ofertą.
30 –dni od dnia terminu składania ofert.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62 15 003 w.23
Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62 15 003 w.27, fax: 0 48 62
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji /siwz płatna 20 zł0tych w tut. Urzędzie/
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU
Gniewoszów 05.07.2005r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-07-11 11:53:58 | Data modyfikacji: 2005-09-14 13:47:38.
``
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE REGON- 000537438.
26-920 Gniewoszów woj.mazowieckie,pow.Kozienicki ul.Lubelska 16
e-mail:gmina@gniewoszów pl.tel.048-6215003
Tryb zamówienia.
- przetarg nieograniczony -/w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.Dz.U.nr.19 poz.177/
Określenie przedmiotu zamówienia
- Dowóz młodzieży do szkół –
Opis przedmiotu zamówienia.
- wynajem autobusu do dowozu dzieci na terenie gminy -.
termin składania ofert : 28.07.2005 godz. 800
otwarcie ofert : 28.07.2005 godz. 900 w budynku Urzędu Gminy w Gniewoszowie
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena -100%
okres realizacji zamówienia : 01.09.2005 - 30.06.2006
Termin związania z ofertą.
30 –dni od dnia terminu składania ofert.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami:
Barbara Mokrzyńska, pok. nr 1, tel. (048) 62 15 003 w.23
Paweł Mytych, pok. nr 16, tel. (048) 62 15 003 w.27, fax: 0 48 62 046
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji /siwz płatna 20 zł0tych w tut. Urzędzie/
WÓJT GMINY GNIEWOSZÓW ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU
Gniewoszów 05.07.2005r. 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-07-11 11:53:24 | Data modyfikacji: 2005-09-14 13:46:35.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Sarnów
 gmina Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowości  Sarnów gm. Gniewoszów
Specyfikacja zamówienia płatna -10 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie  sieci wodociągowej o dł. 3579,00 mb, długość przyłączy  1311,00 mb ,przyłączy 28 szt.
5.Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2004r.-
6.Termin składania ofert. – 2.11.2004r. godz.9 00-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  7335,00 zł- / siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złoty /
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 2.11.2004r. godz.1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Krzysztof Szafranek pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.10.15   e-mail :inwestycje@gniewoszow.pl     
Zapraszamy do składania ofert  

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-07 13:29:39.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie modernizacji odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Wólka Bachańska
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja odcika drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Bachańska gm.Gniewoszów-
Specyfikacja zamówienia płatna - 10 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w Wólce  Bachańskiej.
5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2004r.-
6.Termin składania ofert. – 2.11.2004r. godz.1100-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  1400,00 zł- /tysiąc czterysta złoty/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 2.11.2004r. godz.1200
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Szafranek Krzysztof pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.10.15    e-mail :inwestycje@gniewoszow.pl      
Zapraszamy do składania ofert  

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2005-02-07 13:28:46.

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Gniewoszów: kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy Gniewoszów

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gniewoszów, do kontaktów: Krzysztof Szafranek, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22, e-mail: gmina@gniewoszow.pl, www.gniewoszow.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowe wodociągowanie pozostałych miejscowości gminy Gniewoszów.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: gm.Gniewoszów.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.11.00, 45.23.11.10, 45.23.11.12, 45.23.21.50.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: wykonanie 25,4 km sieci wodociągowej oraz 202 szt.przyłączy wodociągowych.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.06.2005;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 20 000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Złożenie przez oferentów oświadczeń o spełnianiu wymogów art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz innych dokumentów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,które będą stanowiły podstawę do oceny spełniania przez oferentów wymogów ekonomicznych,finansowych i technicznych..
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 14.12.2004, cena - 25.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.12.2004 godzina 09:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.12.2004, godzina 10:00, Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,pok.nr 15.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 15:55:13 | Data modyfikacji: 2004-12-29 16:07:57.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO


Na wykonanie modernizacji odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Wólka Bachańska
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja odcika drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Bachańska gm.Gniewoszów-
Specyfikacja zamówienia płatna - 10 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w Wólce  Bachańskiej.
5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2004r.-
6.Termin składania ofert. – 2.11.2004r. godz.11:00-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  1400,00 zł- /tysiąc czterysta złotych/
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 2.11.2004r. godz.12:00
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Krzysztof Szafranek pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
e-mail :inwestycje@gniewoszow.pl      
Gniewoszów 2004.10.15
Zapraszamy do składania ofert

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-10-15 13:57:47 | Data modyfikacji: 2004-12-29 15:57:32.
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Zwola - Przecinka
 gmina Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowości Marianów gm. Gniewoszów
Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie  sieci wodociągowej o dł. 3875,0 mb, długość przyłączy 845 mb ,przyłączy  28 szt.
5.Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2004r.-
6.Termin składania ofert. - 30.09.2004r. godz.1300-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości 7080 ,00 zł-  /siedem tysięcy osiemdziesiąt  zł./
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 30.09.2004r. godz.1400
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Szafranek Krzysztof pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.09.15    e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl      

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Sarnów
 gmina Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowości  Sarnów gm. Gniewoszów
Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie  sieci wodociągowej o dł. 3579,00 mb, długość przyłączy  1311,00 mb ,przyłączy 28 szt.
5.Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2004r.-
6.Termin składania ofert. - 30.09.2004r. godz.1000-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  7335,00 zł- / siedem tysięcy trzysta trzydzieści pięć złoty /
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 30.09.2004r. godz.1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Szafranek Krzysztof pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.09.15   e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl      


OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie  sieci wodociągowej wraz z  przyłączami w miejscowości  Marianów
 gmina Gniewoszów.
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych
(Dz U Nr 19 poz.177) .
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami  w miejscowości Marianów gm. Gniewoszów
Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie  Gminy
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie  sieci wodociągowej o dł. 2333,0 mb, długość przyłączy 369 mb ,przyłączy 14 szt.
5.Termin realizacji zamówienia - do 15.12.2004r.-
6.Termin składania ofert. - 30.09.2004r. godz.1200-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
Wadium w wysokości  4053,00 zł- /cztery tysiące pięćdziesiąt trzy zł./
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 30.09.2004r. godz.1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003
- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27
- Szafranek Krzysztof pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22
Gniewoszów 2004.09.15    e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl      

 

 
Informację dodano 2004-09-28 11:09:19, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO


Na wykonanie modernizacji odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Wólka Bachańska


1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.


26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,


2.Tryb udzielenia zamówienia


- Przetarg nieograniczony - art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych


(Dz U Nr 19 poz.177) .


3.Nazwa zadania i jego lokalizacja


- modernizacja odcika drogi dojazdowej w miejscowości Wólka Bachańska gm.Gniewoszów-


Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł ,znajduje się w tut.Urzędzie Gminy


4.Opis przedmiotu zamówienia


Wykonanie podbudowy tłuczniowej na drodze gminnej w Wólce Bachańskiej.


5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2004r.-


6.Termin składania ofert. - 28.09.2004r. godz.900-


W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.


Wadium w wysokości 1400,00 zł- /tysiąc czterysta złoty/


7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie


- Cena 100% -


8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11


- 28.09.2004r. godz.1000


9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.


10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:


- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003


- Paweł Mytych pok.nr.16 tel(048) 6215003 w 27


- Krzysztof Szafranek pok.nr.15 tel.(048) 62 15 003 w.22


Gniewoszów 2004.09.13 e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl


Zapraszamy do składania ofert

 
Informację dodano 2004-09-14 09:31:59, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia w Gniewoszowie


1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE -REGON-000537438.

26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,

2.Tryb udzielenia zamówienia

-Przetarg nieograniczony-art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych

(Dz U Nr 19 poz.177)

3.Nazwa zadania i jego lokalizacja:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach : Urzędu

Gminy w Gniewoszowie –ul.Lubelska 16 i Ośrodku Zdrowia ul.Sarnowska 14

Specyfikacja zamówienia płatna -25 zł ,znajduje się w tut.Urzędzie Gminy

4.Opis przedmiotu zamówienia

Montaż okien rozwieranych, jednodzielnych, uchylno-rozwieranych dwudzielnych , montaż

drzwi zewnętrznych, obróbki blacharskie, demontaż krat okiennych.

5.Termin realizacji zamówienia - do 30.11.2004r.-

6.Termin składania ofert. - 23.09.2004r. godz.900-

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający

warunki określone w specyfikacji.

Wadium w wysokości 3500 zł - /trzy tysiące pięćset złoty/

7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

- Cena 100% -

8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11

- 23.09.2004r. godz.1000

9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.

10. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

- Barbara Mokrzyńska pok.nr.1 tel.(048) 6215 003

- Paweł Mytych pok. Nr.16 tel.(048) 62 15 003 w 27

- Krzysztof Szafranek.pok.nr 15 tel.048 6215003 w.22

e-mail target=_new>:inwestycje@gniewoszow.pl


Gniewoszów 2004.09.09

Zapraszamy do składania ofert

 
Informację dodano 2004-09-14 07:39:37, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO


Zamawiający:Urząd Gminy w Gniewoszowie,Regon:000537438,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,tel.048 6215003,faks 6215046,e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przedmiot zamówienia:zakup i dostawa węgla do czterech kotłowni w budynkach administrowanych przez Gminę Gniewoszów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów,za odpłatnością 20 zł.

Termin realizacji:sezon grzewczy 2004/2005

Termin składania ofert: 25.08.2004 r. Godz.11:00, pok.Nr 11(pod adresem j.w.),otwarcie ofert o godz.12:00.

Kryteria oceny ofert:cena-100%

 
Informację dodano 2004-08-12 13:18:12, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM


O wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO
Na wykonanie modernizacji odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw w miejscowości Borek
1.Zamawiający - URZĄD GMINY W GNIEWOSZOWIE
REGON-000537438.
26-920 – Gniewoszów ul.Lubelska 16, woj.mazowieckie ,pow.kozienicki ,
2.Tryb udzielenia zamówienia
-Przetarg nieograniczony-art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych(Dz U Nr 19 poz.177)
3.Nazwa zadania i jego lokalizacja
- modernizacja odcika drogi dojazdowej w miejscowości Borek gm.Gniewoszów-
Specyfikacja zamówienia płatna -20 zł  ,znajduje się w tut.Urzędzie
4.Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie modernizacji drogi o dł.264 m i szerokości 4 m + roboty dodatkowe
5.Termin realizacji zamówienia.
- do 30.11.2004r.-
6.Termin składania ofert.
- 12.08.2004r. godz.900-
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki określone w specyfikacji.
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
- Cena  100% -
8.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój nr.11
- 12.08.2004r. godz.1000
9.Termin związania z ofertą – 30 dni od dnia terminu składania ofert.
Zapraszamy do składania ofert

 
Informację dodano 2004-07-30 14:42:37, wprowadzający: Krzysztof Szafranek
 

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 118 z dnia 2004.07.19POZYCJA 34213


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Gniewoszów: KOMPLEKSOWE WODOCIĄGOWANIE GMINY GNIEWOSZÓW

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Gniewoszów, do kontaktów: Krzysztof Szafranek, ul. Lubelska 16, 26-920 Gniewoszów, woj. mazowieckie, tel. 048 6215003 w. 22, e-mail: target=_new>gmina@gniewoszow.pl, www.gniewoszow.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE WODOCIĄGOWANIE GMINY GNIEWOSZÓW.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: GMINA GNIEWOSZÓW.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.11.00, 45.23.11.10, 45.23.11.12, 45.23.21.50.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: WYKONANIE 35 KM SIECI WODOCIĄGOWEJ I 271 SZT.PRZYŁĄCZY.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15.12.2004.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 45 000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

ZŁOŻENIE PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ O SPEŁNIANIU WYMOGÓW ART 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW OKREŚLONYCH W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ,KTÓRE BEDĄ STANOWIŁY PODSTAWĘ DO OCENY SPEŁNIANIA PRZEZ OFERENTÓW WYMOGÓW EKONOMICZNYCH FINANSOWYCH I TECHNICZNYCH.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 07.09.2004, cena - 25.00 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.09.2004 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.09.2004, godzina 10:30, URZĄD GMINY GNIEWOSZÓW,UL.LUBELSKA 16,26-920 GNIEWOSZÓW,POK.NR 15.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

 
Informację dodano 2004-07-21 13:59:47, wprowadzający: Krzysztof Szafranek

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-10-15 08:49:45.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:Urząd Gminy w Gniewoszowie,Regon:000537438,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,tel.048 6215003,faks 6215046,e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przedmiot zamówienia:zakup i dostawa węgla do czterech kotłowni w budynkach administrowanych przez Gminę Gniewoszów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów,za odpłatnością 20 zł.

Termin realizacji:sezon grzewczy 2004/2005

Termin składania ofert: 21.07.2004 r. Godz.11:00, pok.Nr 11(pod adresem j.w.),otwarcie ofert o godz.12:00.

Kryteria oceny ofert:cena-100%


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:Urząd Gminy w Gniewoszowie,Regon:000537438,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,tel.048 6215003,faks 6215046,e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przedmiot zamówienia:zakup i dostawa oleju opałowego kotłowni w budynku P.S.P. I Gimnazjum w Gniewoszowie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów,za odpłatnością 20 zł.

Termin realizacji:sezon grzewczy 2004/2005

Termin składania ofert: 20.07.2004 r. Godz.10:00, pok.Nr 11(pod adresem j.w.),otwarcie ofert o godz.11:00.

Kryteria oceny ofert:cena-100%Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

Zamawiający:Urząd Gminy w Gniewoszowie,Regon:000537438,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,tel.048 6215003,faks 6215046,e-mail:gmina@gniewoszow.pl

Przedmiot zamówienia:wynajem autobusu do dowozu dzieci do szkół w Gminie Gniewoszów.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Gniewoszów,za odpłatnością 20 zł.

Termin realizacji:1.09.2004-30.06.2005 r.

Termin składania ofert: 23.07.2004 r. Godz.9:00, pok.Nr 11(pod adresem j.w.),otwarcie ofert o godz.10:00.

Kryteria oceny ofert:cena-100%

 

                                   

 

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-07-30 14:45:21.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na

Wykonanie dokumentacji technicznej zadania:

„Kompleksowe Wodociągowanie Gminy Gniewoszów”


Wójt Gminy Gniewoszów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej o długości około 40 km wraz z przyłączami w ilości 210 przyłączy.

Wodociągowaniem objęte będą następujące miejscowości:

Sarnów,Zwola,Kociołek,Mieścisko,Wólka Bachańska,Regów Nowy,Markowola , Markowola Kolonia, Marianów- gmina Gniewoszów.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 2004.02.19 o godz.1000 w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie pokój nr.11.

Termin składania ofert do 2004.02.19 do godz 1000.

Obowiązuje wadium w kwocie 2000 zł.

Termin realizacji zadania 2004.07.15.

Szczegółowe warunki przetargu określa SIWZ-cena formularza 20 zł.

Informacji szczegółowych udziela :

P.Krzysztof Szafranek tel. 048 6215003 w.22

P.Barbara Mokrzyńska tel. 048 6215003 w.23

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-06-29 13:10:23.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro


Gmina Gniewoszów, 26-920 Gniewoszów, ul. Lubelska 16, woj. mazowieckie, pow. kozienicki, tel. 048 621003 w. 27, e-mail: mailto:inwestycje@gniewoszow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Boguszówka i Markowola Kolonia.(PKWiU: 45.21.4)


Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.


Termin realizacji (wymagany) - 30.11.2003.


Termin realizacji (pożądany) - 30.11.2003.


Wadium - 12000 zł.


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:


cena (koszt) - 100%


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 5 lub 15, za zaliczeniem pocztowym, pobrać tutaj :


format doc : siwz.exe


oraz pocztą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres: mailto:inwestycje@gniewoszow.pl, lub faksem nr (048)6215046.


Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Ewa Bąk, Krzysztof Szafranek, e-mail: mailto:inwestycje@gniewoszow.pl,, tel. (048)6215003 w.22 lub 33, lok. 5 lub 15, w godz. 8-15.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 11.


Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2003 o godzinie 09:00.


Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.09.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 11.


Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.


W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-29 18:22:33.
Data wprowadzenia: 2004-01-29 18:22:33
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek